برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 97 تا صفحه 115 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه همبستگي، رگرسيون و تجزيه عليت براي عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت هيبريد سينگل کراس 704 تحت رژيم ها و روش هاي مختلف آبياري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
به منظور بررسي اثرات رژيم و روش هاي آبياري بر عملکرد ذرت SC704 و صفات وابسته به آن، آزمايشي طي دو سال  1384و 1385 در مزرعه آزمايشي دانشکده کشاورزي کرج به اجرا در آمد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهاي آزمايش شامل رژيم آبياري در سه سطح (دور آبياري بر اساس 40%،60%  و 75% تخليه رطوبت قابل دسترس گياه) و روش آبياري در دو سطح (آبياري تمام رديف هاي کاشت و آبياري يک در ميان رديف هاي کاشت) بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که رژيم آبياري بر عملکرد دانه، بيوماس و اجزاي عملکرد، اثر معني داري داشته است، در حاليکه روش آبياري فقط روي بيوماس، تعداد دانه در بلال، طول بلال و طول دانه تاثير گذار بوده است. بررسي ضرايب همبستگي نشان داد که عملکرد دانه با صفات تعداد دانه در بلال، تعداد رديف در بلال، طول بلال، عملکرد بلال در متر مربع، تعداد دانه در رديف، وزن هزار دانه و عملکرد بلال تک بوته همبستگي مثبت و معني دار و با طول قسمت تلقيح نشده بلال همبستگي منفي و معني داري را داشت، در حالي که عملکرد بيولوژيکي با صفات ارتفاع بوته، ارتفاع اولين بلال و تعداد بلال در متر مربع همبستگي مثبت و معني داري را نشان داد. نتايج رگرسيون گام به گام نشان داد که صفات مهم در عملکرد دانه، به ترتيب اهميت شامل طول بلال، وزن هزار دانه و تعداد رديف در بلال مي باشند، در حالي که ارتفاع بوته، مهمترين صفت موثر در عملکرد بيولوژيکي ذرت بود. تجزيه مسير نشان داد که صفت طول بلال بيشترين تاثير مستقيم (0.761) را روي عملکرد دانه مي گذارد. علاوه بر اين، ساير صفات موثر در عملکرد دانه نيز بيشترين تاثير غيرمستقيم خود را از طريق صفت طول بلال روي عملکرد دانه گذاشتند. بر همين اساس، افزايش طول بلال و وزن هزار دانه مهمترين راه براي افزايش عملکرد دانه و افزايش ارتفاع بوته مهمترين راه براي افزايش عملکرد بيولوژيکي ذرت سينگل کراس 704 معرفي شدند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پاک نژاد، ف.، و وزان، س.، و گل زردی، ف.، و حبیبی، د. (1388). مطالعه همبستگی, رگرسیون و تجزیه علیت برای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت رژیم ها و روش های مختلف آبیاری. زراعت و اصلاح نباتات ایران, 5(2), 97-115. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161551Vancouver : کپی

پاک نژاد فرزاد، وزان سعید، گل زردی فرید، حبیبی داوود. مطالعه همبستگی, رگرسیون و تجزیه علیت برای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت رژیم ها و روش های مختلف آبیاری. زراعت و اصلاح نباتات ایران. 1388 [cited 2021December05];5(2):97-115. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161551IEEE : کپی

پاک نژاد، ف.، وزان، س.، گل زردی، ف.، حبیبی، د.، 1388. مطالعه همبستگی, رگرسیون و تجزیه علیت برای عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 تحت رژیم ها و روش های مختلف آبیاری. زراعت و اصلاح نباتات ایران, [online] 5(2), pp.97-115. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=161551. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 189 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی