نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  30 , شماره  1 ; از صفحه 9 تا صفحه 16 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان خاصيت آنتي باکتريال پروپوليس در مقايسه با کلسيم هيدروکسايد بر روي باکتري انتروکوکوس فکاليس در کانال ريشه دندان (In vitro)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 
سابقه و هدف: استفاده از داروهاي مختلف در داخل کانال ريشه براي کاهش تعداد ميکروارگانيسم ها يکي از مراحل اصلي درمان هاي ريشه به شمار مي رود. امروزه، کاربرد پروپوليس (ماده طبيعي توليد شده توسط زنبور عسل) به عنوان يک عامل ضدالتهابي و ضدميکروبي مورد توجه محققان قرار گرفته است. تحقيق حاضر با هدف تعيين خصوصيات ضدميکروبي پروپوليس در مقايسه با کلسيم هيدروکسايد بر عليه باکتري انتروکوکوس فکاليس به صورت آزمايشگاهي انجام گرديد.مواد و روشها: در تحقيق تجربي حاضر، 42 دندان تک کاناله انساني انتخاب و پس از تهيه حفره دسترسي، لايه اسمير کانال ها برداشته شد. کانال هاي آماده سازي شده از طريق باکتري انتروکوکوس فکاليس آلوده شدند. سپس به منظور ارزيابي مواد، فضاي کانال ريشه از عصاره پروپوليس 30% و هيدروکسيد کلسيم پر شد.گروه کنترل منفي درمرحله استريليزاسيون نمونه ها بکار برده شدند و از گروه کنترل مثبت، در مرحله آخر استفاده شد که در آن هيچ ماده اي داخل کانال هاي اين گروه اضافه نگرديد. نمونه ها به مدت 72 ساعت، 1 هفته و 1 ماه در انکوباتور  CO2دار نگهداري شدند. سپس از داخل کانال ها نمونه برداري انجام و تعداد کلني هاي رشد يافته انتروکوکوس فکاليس شمارش گرديد. تعداد کلني ها در زمان هاي مختلف نگهداري به وسيله آزمون Kruskal-wallis و در استفاده از دو دارو با آزمون Mann-whitney U مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: تعداد کلني هاي باکتري در کاربرد عصاره پروپوليس 30%، 72 ساعت بعد از نگهداري برابر 55000±46368.09 و در استفاده از کلسيم هيدروکسايد معادل 48027.077±43333.33 برآورد گرديد. يک هفته بعد از نگهداري، تعداد کلني هاي شمارش شده در پروپوليس معادل 408.25±166.67 و در هيدروکسيد کلسيم برابر صفر بود. هيچ کلني از باکتري انتروکوک فکاليس 1 ماه بعد از نگهداري نمونه ها در استفاده از عصاره پروپوليس و هيدروکسيد کلسيم مشاهده نگرديد. تفاوت آماري معني داري بين دو دارو در زمان هاي مختلف مشاهده نشد.نتيجه گيري: در مجموع، خصوصيات ضدباکتري پروپوليس بر عليه باکتري انتروکوکوس فکاليس در زمان هاي مختلف در حد کلسيم هيدروکسايد برآورد گرديد. بنابراين، در صورت تاييد تمام خصوصيات و ويژگي هاي پروپوليس، مي توان از اين ماده طبيعي، در درمان هاي کانال ريشه استفاده کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آهنگری، ز.، و اسلامی، گ.، و قناد، س. (1391). بررسی میزان خاصیت آنتی باکتریال پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان (In vitro). مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 30(1), 9-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160844Vancouver : کپی

آهنگری زهره، اسلامی گیتا، قناد ستاره. بررسی میزان خاصیت آنتی باکتریال پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان (In vitro). مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1391 [cited 2022May28];30(1):9-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160844IEEE : کپی

آهنگری، ز.، اسلامی، گ.، قناد، س.، 1391. بررسی میزان خاصیت آنتی باکتریال پروپولیس در مقایسه با کلسیم هیدروکساید بر روی باکتری انتروکوکوس فکالیس در کانال ریشه دندان (In vitro). مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 30(1), pp.9-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=160844. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 186 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی