برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير عصاره گياه اکيناسه آ پورپورا بر ليشمانيوز جلدي در موش هاي آلوده به ليشمانيا ماژور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده پزشکی، گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: ليشمانيوز به وسيله انگل هاي تک ياخته اي داخل سلولي از جنس ليشمانيا ايجاد مي شود. اين بيماري در برخي مناطق ايران به صورت آندميک مشاهده مي شود. گياه اکيناسه آ پورپورا يکي از گياهان دارويي است که داراي خاصيت تقويت کننده گي ايمني و قدرت دفاعي بدن مي باشد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر تجويز خوراکي عصاره گياه اکيناسه آ پوريورا بر بهبود زخم ناشي از ليشمانيا ماژور در موش آزمايشگاهي انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکي شيراز انجام شد، تعداد 18 سر موش کوچک آزمايشگاهي به صورت تصادفي به سه گروه 6 تايي تقسيم شدند. گروه اول به مدت 2 هفته عصاره هيدروالکلي گياه اکيناسه آ پورپورا (200 ميلي گرم بر ميلي ليتر) دريافت نموده سپس به انگل ليشمانيا ماژور آلوده شدند. گروه دوم ابتدا با انگل آلوده شده و پس از ايجاد زخم، به مدت 2 هفته عصاره گياه را دريافت نمودند. گروه سوم به عنوان گروه کنترل بدون دريافت عصاره به انگل ليشمانيا آلوده شدند. زخم هاي ايجاد شده ناشي از انگل ليشمانيا در سه ناحيه قاعده دم، پاي راست و پاي چپ هر موش در فواصل زماني منظم اندازه گيري و ثبت شد و بر اساس اين اندازه ها مساحت زخم هاي نواحي ذکر شده محاسبه گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون آماري کروسکال- واليس تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد که تفاوت معني داري بين ميانگين اندازه زخم ها در گروه هاي اول و دوم با گروه کنترل وجود ندارد (
p>0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت که عصاره الکي گياه اکيناسه آ پورپورا در غلظت ذکر شده قادر به کنترل رشد انگل ليشمانيا ماژور نمي باشد، هم چنين مصرف عصاره، قبل از تزريق انگل نيز مانع رشد انگل و ايجاد زخم نمي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی