برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير يك مداخله آموزشي بر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر در زمينه انجام تكنيك خودآزمايي پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عليرغم اهميت برنامه هاي غربالگري در تشخيص زودرس سرطان پستان اكثريت زنان به علت عدم آگاهي، خودآزمايي پستان را انجام نداده و يا به طور صحيح آنرا انجام نمي دهند. در اين راستا پژوهشي با هدف تعيين تاثير يك مداخله آموزشي بر ميزان آگاهي و عملكرد دانشجويان دختر تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد مشهد در زمينه انجام خودآزمايي پستان انجام شد.
روش كار: در اين كارآزمايي باليني قبل و بعد،
84  دختر دانشجو كه واجد مشخصات واجد پژوهش بودند به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابتدا يك پيش آزمون به منظور سنجش آگاهي و عملكرد پايه واحدهاي پژوهش به عمل آمد و سپس يك برنامه آموزشي دو جلسه اي مشتمل بر يك جلسه تدريس نظري در مورد پستان و روشهاي تشخيص آن و يك جلسه تدريس عملي تكنيك خودآزمايي پستان بر روي مدل اجرا گرديد. آگاهي دانشجويان در زمينه سرطان پستان و روشهاي تشخيص آن پس از گذشت سه روز (پس آزمون) و يك ماه (آزمون ثابت) از اجراي برنامه آموزشي، توسط پرسشنامه سنجش آگاهي و همچنين عملكرد دانشجويان درانجام تكنيك خودآزمايي پستان پس از گذشت يك ماه از اجراي برنامه آموزشي توسط پرسشنامه سنجش عملكرد مورد ارزيابي قرار گرفت. واحدهاي پژوهش بر اساس نمره كسب شده براي آگاهي و عملكرد در سه سطح خوب (100-66.61)، متوسط (66.60-33.31) و ضعيف (33.30-0) قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج
پژوهش نشان داد كه ميانگين نمره آگاهي در مراحل پس آزمون و آزمون ثبات نسبت به پيش آزمون افزايش داشت (به ترتيب 73.71، 62.52، 38.76) و تفاوت معني داري بين ميانگين نمره آگاهي واحدهاي پژوهش در مراحل پيش آزمون و پس آزمون (P<0.001)، پيش آزمون و آزمون ثبات (P<0.001) و پس آزمون و آزمون ثبات (P=0.001) وجود داشت. از ديگر نتايج پژوهش آنكه در قبل از آموزش 27.4 درصد افراد خودآزمايي پستان را انجام ميدادند در حاليكه درعرض يك ماه پس از آموزش اين ميزان به 72.6 در صد افراد رسيد. همچنين تفاوت معني داري بين ميانگين نمره عملكرد خودآزمايي پستان در قبل و پس از آموزش (P<0.001) وجود داشت. در مجموع نتايج نشان داد كه قبل از آموزش 21.4 درصد افراد از عملكرد خوبي برخوردار بودند در حاليكه در عرض يك ماه پس از آموزش اين ميزان به 67.9 درصد افراد رسيد.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش اين مداخله
آموزشي در افزايش آگاهي و بهبود عملكرد دانشجويان نقش داشته، لذا توصيه مي شود كه سياستهايي در جهت آموزش و يادآوري منظم خودآزمايي پستان به زنان اتخاذ گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 106
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی