برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی
 
چکیده: 
امنيت قدمتي به وسعت تاريخ بشر دارد و سابقه آن همزمان با مفهوم اجتماع و جامعه مي باشد. مفهوم اصطلاحي امنيت در بعد عيني آن فقدان تهديد عليه ارزش هاي حاکم در يک جامعه و در بعد ذهني آن که همان احساس امنيت است. احساس امنيت در امان بودن يا در امان حس کردن جان، مال، هويت و ارزش هاي خود از تهديد، صدمه، آسيب و نبود دغدغه تامين نيازهاي معقول حال و آينده مي باشد. امروزه در برداشت از امنيت و احساس آن افزون بر نبود تهديد، وجود شرايط مطلوب براي تحقق اهداف و خواسته هاي جمعي نيز مدنظر است. اين گفتمان بر نگرشي ذهني و تفسيرگرايانه از خطرات غيرمادي مبتني است و بر توانايي هاي نرم افزاري و سرمايه هاي غيرمادي تاکيد دارد. يکي از سرمايه هاي غيرمادي مورد تاکيد سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي افراد و گروه ها را در دستيابي به منافع عمومي نظير امنيت و احساس آن و عملکرد موثر نهادهاي حکومتي ياري مي رساند. در اين رابطه تحقيقي با هدف تعيين تاثير سرمايه اجتماعي بر احساس امنيت شهروندان انجام شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از کليه شهروندان شهر تهران بزرگ که سن آن ها بالاتر از 18 سال مي باشد. طبق آخرين آمار کشور، جمعيت 18 سال به بالاي شهر تهران 3153072 نفر مي باشد. روش نمونه گيري به صورت تصادفي خوشه اي است. براي تعيين حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 663 نفر تعيين شد. ابزار جمع آوري اطلاعات يک پرسشنامه استاندارد براي سنجش ميزان احساس امنيت و يک پرسشنامه محقق ساز براي سنجش سرمايه اجتماعي مي باشد. روش پژوهش حاضر از نوع تحقيقات همبستگي است. به منظور تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از اجراي ابزارهاي پژوهش، شاخص هاي توصيفي مربوط به ويژگي هاي جمعيت شناختي و متغيرهاي اصلي پژوهش (سرمايه اجتماعي، متغير مستقل و احساس امنيت، متغير وابسته) و نمودارهاي مربوط به آنها محاسبه و ترسيم شده است. در بخش روش هاي استنباطي به منظور آزمون فرضيه هاي پژوهش و پاسخگويي به سوالات پژوهش از آزمون معناداري ضريب همبستگي، ضريب همبستگي چندگانه، ضريب همبستگي کانوني، تحليل مسير و اندازه گيري مکرر (طرح يک بين- يک درون) استفاده شد. نتايج در جداول جداگانه آورده شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزارهاي آماري به ويژه نرم افزارهاي(18) SPSS ، (8) STATISTICA و Lisrel استفاده شد. نهايتا فرضيه هاي تحقيق مبني بر تاثير مثبت سرمايه اجتماعي شناختي (اعتماد اجتماعي، هنجارهاي اجتماعي، پنداشت ها)، سرمايه اجتماعي ساختاري (شبکه هاي اجتماعي، ارتباطات اجتماع و ويژگيهاي فردي شهروندان بر احساس امنيت (جاني، اقتصادي، اجتماعي، نواميس)تاييد گرديد. بر اساس نتايج تحليل همبستگي کانوني از بين مولفه هاي سرمايه اجتماعي ساختاري، مولفه ارتباطات اجتماعي با وزن 0.301 نسبت به مولفه شبکه هاي اجتماعي با وزن 0.212 از اهميت بيشتري برخوردار است و بيشترين تاثير را در ساختن اين متغير داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دلاور، ع.، و جهانتاب، م. (1390). تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت. مطالعات امنیت اجتماعی, جدید(27), 73-95. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155912Vancouver : کپی

دلاور علی، جهانتاب محمد. تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت. مطالعات امنیت اجتماعی. 1390 [cited 2022January22];جدید(27):73-95. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155912IEEE : کپی

دلاور، ع.، جهانتاب، م.، 1390. تاثیر سرمایه اجتماعی بر احساس امنیت. مطالعات امنیت اجتماعی, [online] جدید(27), pp.73-95. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=155912. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی