برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

همبستگي تفويض اختيار مديران با نحوه هدايت کارکنان در بيمارستان ‌هاي استان قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در جاي جاي سازمان ‌ها مي ‌توان اثر مخرب مديريت متمرکز را يافت. اين مديريت مانعي براي تفويض اختيار و بهره ‌وري بوده و منجر به افزايش تخلفات اداري، تراکم و انجماد امور شده است. با توجه به اهميت تفويض اختيار، اين پژوهش با هدف تعيين همبستگي تفويض اختيار مديران با نحوه هدايت کارکنان در بيمارستان ‌هاي استان قم و به ‌منظور مشاركت در بهبود عملکرد مديران صورت گرفت.
روش بررسي: اين پژوهش به ‌صورت همبستگي - مقطعي بر روي تمامي كاركنان تحت امر مدير و رئيس بيمارستان‌ هاي استان قم در بهار سال 1388 انجام شد (
n=2167). نمونه ‌گيري به روش خوشه ‌اي و با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس جدول مورگان و کرجسي صورت گرفت و تعداد 998 نفر با اطمينان 95% و اشتباه مجاز 0.05 به روش تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ‌ها، پرسشنامه بود كه به روش خودايفا پاسخ داده شد. داده ‌ها با استفاده از شاخص‌ هاي آمار توصيفي، همبستگي پيرسون، واريانس آزمون F و رگرسيون چند متغيره و آزمون تي تجزيه و تحليل شدند.
يافته‌ ها: در زمينه تفويض اختيار مديران، ميانگين عدم تفويض اختيار به‌ دست آمده (
32.4) از 50 برآورد شد. در بين مولفه ‌هاي هدايت، همبستگي معني ‌دار و مستقيم 2 مولفه انگيزش (ميانگين 61.44) و ارتباطات سازماني (ميانگين 49.39) تاييد گرديد. همچنين بين هدايت کارکنان (انگيزش و ارتباطات سازماني و تفويض اختيار مديران) همبستگي معني ‌دار و مستقيم وجود داشت (جهت عدم تفويض اختيار، r=-0.13).
نتيجه ‌گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد با توجه به همبستگي معني‌ دار و مستقيم بين اكثر مولفه ‌هاي هدايت با تفويض اختيار مديران، افزايش تفويض اختيار و عدم تمرکز مي ‌تواند به افزايش انگيزش کارکنان، ارتباطات عمودي و رسمي و انجام بهتر امور منجر شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 283
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی