برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 63 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات کاربرد عناصر آهن و منگنز بر خصوصيات کمي و کيفي گندم پيشتاز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، ساوه، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف عناصر آهن و منگنز بصورت مصرف خاکي و محلول پاشي و اثر متقابل اين دو عنصر بر خصوصيات کمي و کيفي گندم، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي با 3 تکرار در آبان ماه سال 1387 در گلخانه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه اجرا گرديد. فاکتورهاي آزمايشي شامل 3 سطح مصرف خاکي آهن و منگنز و 2 سطح مصرف محلول پاشي اين دو عنصر به انضمام ترکيبي از تمام سطوح کودي فوق الذکر بوده است. نتايج نشان داد که هيچکدام از تيمارها بر روي درصد پروتئين و تعداد پنجه اثر معني داري نداشت. مصرف خاکي کود آهن موجب افزايش معني دار اجزاي عملکرد، محتواي جذب آهن در دانه و غلظت آهن در دانه و اندام هوايي و تعداد پنجه بارور گرديد در صورتيکه کاربرد خاکي کود منگنز موجب افزايش معني دار اجزاي عملکرد، محتواي جذب منگنز در دانه، غلظت منگنز در دانه و اندام هوايي گرديد. همچنين نتايج نشان داد که کاربرد عنصر آهن بصورت محلول پاشي در مقايسه با شاهد موجب افزايش معني دار وزن هزار دانه، محتواي جذب آهن در دانه، غلظت آهن در دانه، غلظت آهن در اندام هوايي و عملکرد دانه گرديد در صورتيکه کاربرد عنصر منگنز بصورت محلول پاشي موجب افزايش معني دار محتواي جذب منگنز در دانه، غلظت منگنز در دانه و غلظت منگنز در اندام هوايي گرديد. کاربرد توام مصرف خاکي و محلول پاشي اين دو عنصر با هم باعث افزايش معني دار غلظت آهن و منگنز در دانه، محتواي جذب هر دو عنصر در دانه، غلظت آهن و منگنز در اندام هوايي گرديد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دهنده اين است که بين عناصر منگنز و آهن برهمکنش منفي وجود دارد. با توجه به نتايج آزمايش پيشنهاد مي شود در مزارعي که داراي کمبود عناصر آهن و منگنز هستند حتما از کودهاي محتوي اين دو عنصر استفاده شود ولي فقط بايد اين مساله را در نظر گرفت که استفاده توام اين دو عنصر در دزهاي بالا صورت نگيرد چون بر همکنش منفي بين اين عناصر وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی