برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهمن 1390 , دوره  14 , شماره  7 ; از صفحه 44 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

تصور از درد زايمان طبيعي و سزارين و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش داخلی جراحی، دانشکده پرستاری مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: درد زايمان يکي از دردهايي است که زنان در طي زندگي خود تجربه مي کنند و ترس از موارد ناشناخته سبب شدت درد مي شود. از جمله عوامل انتخاب سزارين ترس از دردهاي زايماني است. اين مطالعه با هدف تعيين تصور از درد زايمان و تمايل به زايمان طبيعي در زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاههاي دانشگاه علوم پزشکي شهر کرمان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال 89-88 بر روي 400 زن باردار شهر کرمان که به روش نمونه برداري خوشه اي تصادفي انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه سه قسمتي و شامل: 1- ويژگيهاي فردي 2- سوالات تصور از درد زايمان 3- سوالات مربوط به تمايل انتخاب نوع زايمان بود که پس از کسب روايي و پايايي مطلوب مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از جداول توزيع فراواني ساده و شاخص هاي مرکزي و پراکندگي و انحراف معيار گزارش و با استفاده از آزمون
t، آناليز واريانس يک راهه و من ويتني يو و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار نگرش زنان باردار نسبت به درد زايمان طبيعي 1.82±11.07 و نسبت به درد زايمان سزارين 2.18±10.94 بود. از نظر نگرش به درد زايمان بين دو گروه زايمان طبيعي و سزارين تفاوت آماري معني داري وجود داشت (
p=0.046). به گونه اي که ميانگين نگرش منفي نسبت به درد زايمان در گروه زايمان طبيعي بيشتر از گروه سزارين بود. ميانگين و انحراف معيار تمايل زنان باردار نسبت به انجام سزارين (3.69±19.38) بيشتر از زايمان طبيعي (3.18±18.56) بود که اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (p=0.02). بين شدت درد درک شده و تمايل به زايمان طبيعي همبستگي معکوس معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: تصور از درد زايمان مي تواند تمايل و ترجيح نوع زايمان مادران باردار را تحت تاثير قرار دهد، به طوري که افزايش تصورات منفي از درد زايمان طبيعي، تمايل به زايمان طبيعي را به طور معني داري کاهش مي دهد. آموزش و آگاهي به مادران باردار مي تواند ترس و اضطراب ناشي از تصورات غلط از درد زايمان طبيعي را بکاهد و آن ها را تشويق به زايمان طبيعي کند
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 452
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی