برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير پماد گياه صبر زرد بر شدت درد پرينه بعد از اپي زياتومي مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده يک سوکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: گياه صبر زرد از روزگاران کهن براي درمان بيماري هاي مختلف به کار مي رفته است اما تحقيقات محدودي درباره اثر ضد دردي اين گياه وجود دارد. از آن جايي که تا کنون اثر پماد آن بر روي شدت درد ناحيه اپي زياتومي مورد بررسي قرار نگرفته است، مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير پماد صبر زرد بر شدت درد زخم اپي زياتومي زنان نخست زا انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده يک سوکور بر روي 74 زن نخست زاي واجد شرايط ورود به پژوهش انجام گرديد که جهت زايمان طبيعي به بيمارستان لولاگر تهران مراجعه کرده بودند. نمونه ها به طور مستمر و به روش تخصيص تصادفي در يکي از دو گروه آزمون (مصرف کننده پماد گياه صبر زرد) و کنترل (مصرف کننده روتين بيمارستان) قرار گرفتند. پس از زايمان، مادران گروه آزمون از پماد صبر زرد به ميزان 3 سي سي معادل 60 ميلي گرم هر 8 ساعت و گروه کنترل از روتين بيمارستان (محلول بتادين) روي اپي زياتومي به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافيک، فرم ثبت مسکن مصرفي و مقياس ديداري درد (VAS) بود که شدت درد محل اپي زياتومي قبل از مداخله، 4 ساعت، 8 ساعت و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون تي مستقل و مجذور کاي توسط نرم افزار آماري SPSS ويرايش 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين نمره درد قبل از مداخله در گروه استفاده کننده از پماد گياه صبر زرد 1.57±6.24 و در گروه کنترل 1.77±6.02 بود که 5 روز پس از زايمان در گروه مطالعه 1.45±1.86 و در گروه کنترل 2.19±3.97 گزارش شد و اختلاف بين دو گروه معنادار بود (0.001>p)، در حالي که نمره درد 4 ساعت پس از مداخله در دو گروه اختلاف معناداري نداشت (0.62=p).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج حاصله، استفاده از پماد صبر زرد شدت درد زخم اپي زياتومي و ميزان نياز به مسکن را به ميزان قابل توجهي کاهش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 229
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی