برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي و بهينه سازي روش هاي مختلف استخراج RNA از بافت هاي منجمد انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش ژنتیک، گروه زیست پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مقدمه: استفاده از </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> سالم جهت به کارگيري در روش هاي ژنتيک مولکولي مانند ميکرواري و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>Real-time polymerase chain reaction</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> يا </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RT-PCR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> کمي، ضروري به نظر مي رسد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=AR-SA> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کار با </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> يي با کيفيت پايين، ممکن است نتايج بعدي حاصل از کار بر روي اين </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> را تحت تاثير قرار دهد. در مطالعه حاضر بر آن شديم با مقايسه و بهينه سازي روش هاي مختلف استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> با استفاده از کيت ها متفاوت و تيمار با آنزيم </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNase</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، به روشي استاندارد جهت استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> از بافت ها منجمد انساني دست يابيم.<BR>روش ها: با استفاده از کيت ها </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNX plus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> سيناژن، </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNeasy</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> Mini</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNeasy</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> Plus Mini</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> کياژن، استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> کل از بافت هاي منجمد انساني شامل معده (40 عدد)، گليوما (5 عدد) و پستان (15 عدد) صورت گرفت و به منظور از بين بردن </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> ژنومي، از تيمار با </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNase</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> استفاده شد. پس از استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، کيفيت و کميت آن با استفاده از اسپکتروفوتومتري و ژل الکتروفورز مورد بررسي قرار گرفت. بعد از سنتز </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>cDNA</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، روش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RT-PCR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> با استفاده از پرايمرهاي اختصاصي طراحي شده براي ژن </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>TBP</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> انجام شد و نتايج با استفاده از الکتروفورز ژل آگارز مورد بررسي قرار گرفت.<BR>يافته ها: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> استخراج شده با کيت </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNX plus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> سيناژن بعد از تيمار با </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNase</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> نتايج مناسبي در واکنش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RT-PCR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> نشان نداد. </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> استخراجي با کيت </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNeasy</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> Mini</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> کياژن به دليل استفاده از </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNase</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> در مراحل استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> و کيت </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNeasy</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> <SPAN class=GramE>Plus</SPAN> Mini</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> نيز به دليل داشتن ستون حذف کننده </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> ژنومي کيفيتي خوب براي واکنش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RT-PCR</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> داشتند.<BR>نتيجه گيري: ترکيب کيت </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNaesy</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr> Mini</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN>، محلول کيازل و استفاده از </SPAN><SPAN class=SpellE><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>DNase</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> طي مراحل استخراج، مناسب ترين روش جهت استخراج </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> از بافت ها منجمد انساني بوده و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>RNA</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN> استخراجي مي تواند با اطمينان جهت آزمايش ها مولکولي پايين دستي مورد استفاده قرار گيرد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدهاشم، ف.، و نیک پور، پ.، و عمادی بایگی، م. (1390). ارزیابی و بهینه سازی روش های مختلف استخراج RNA از بافت های منجمد انسانی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 29(133), 327-335. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149907Vancouver : کپی

محمدهاشم فائزه، نیک پور پروانه، عمادی بایگی مجتبی. ارزیابی و بهینه سازی روش های مختلف استخراج RNA از بافت های منجمد انسانی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. 1390 [cited 2021December01];29(133):327-335. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149907IEEE : کپی

محمدهاشم، ف.، نیک پور، پ.، عمادی بایگی، م.، 1390. ارزیابی و بهینه سازی روش های مختلف استخراج RNA از بافت های منجمد انسانی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان, [online] 29(133), pp.327-335. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149907. 

 
بازدید یکساله 1321 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی