برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  25 , شماره  2 ; از صفحه 185 تا صفحه 193 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن گلايکول بر جوانه زني و خصوصيات مورفوفيزيولو‍ژيك گياه شويد (.Anethum graveolens L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

به منظور بررسي واکنش گياه دارويي شويد به تنش خشکي ناشي از پلي اتيلن گلايکول در مراحل جوانه زني و رشد رويشي دو آزمايش جداگانه هر يک به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار انجام شد. در آزمايش اول واکنش جوانه زني بذرهاي شويد به سطوح مختلف تنش خشکي شامل پتانسيل هاي اسمزي صفر (شاهد)، 1.5-، 2-، 2.5- و 3- بار که با استفاده ازPEG6000 تهيه شده بودند، مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش دوم مشابه آزمايش اول بود، با اين تفاوت که در اين آزمايش صفات مورفوفيزيولوژيك گياه شويد که در سطوح مختلف تنش خشکي قرار گرفته بودند، مورد مطالعه و تجزيه آماري قرار گرفتند. نتايج آناليز واريانس مشاهدات نشان داد که تنش خشکي تاثير معني داري (P≤0.01) بر خصوصيات جوانه زني شامل درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ساقه چه، طول ريشه چه، وزن خشک ساقه چه، وزن خشک ريشه چه و نسبت وزن خشك ساقه چه به ريشه چه داشت. مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که با افزايش تنش خشکي کليه صفات فوق کاهش يافتند. صفات مورفولوژيکي مانند سطح برگ، وزن تر و خشک بخش هوايي و ريشه و نسبت وزن خشک بخش هوايي به ريشه تحت تاثير خشکي کاهش يافتند. همچنين تنش خشكي تاثير معني داري بر ميزان پرولين و قندهاي محلول بخش هوايي و ريشه داشت (P≤0.01). مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد كه با افزايش تنش، ميزان پرولين و قندهاي محلول بخش هوايي و ريشه و همچنين نسبت پرولين و قندهاي محلول بخش هوايي به ريشه افزايش يافت. در اين آزمايش نسبت پرولين و قندهاي محلول بخش هوايي به ريشه تحت تاثير تنش خشكي قرار نگرفتند (P≤0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی