برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير هشت هفته تمرين هوازي بر غلظت گرلين و هورمون رشد پلاسماي زنان جوان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: گرلين يک پپتيد ترشح شده از معده بوده و چنين پيشنهاد شده است که نقش مهمي در ترشح هورمون رشد، تعادل انرژي، چاقي، رفتار دريافت غذا و برخي عملکردهاي قلبي عروقي ايفا مي کند. هدف از اجراي اين پژوهش بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر غلظت گرلين پلاسماي زنان جوان غير ورزشکار بود.
روش بررسي: براي انجام اين تحقيق 20 زن جوان غير ورزشکار با ميانگين سني 2.1±22 سال و شاخص توده بدني 1.07±21 به صورت داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. گروه تجربي با شدت 80-70 درصد ضربان قلب بيشينه هر جلسه به مدت 60 دقيقه، سه روز در هفته به تمرين پرداختند و گروه کنترل بدون تمرين بودند. نمونه هاي خوني 48 ساعت قبل از اولين جلسه و بعد از آخرين جلسه تمريني جمع آوري شد. براي اندازه گيري گرلين پلاسما از روش الايزا و براي اندازه گيري هورمون رشد
(GH) از روش راديوايمونواسي استفاده شد، تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و روش آماري t مستقل و ضريب همبستگي پيرسون انجام شد (سطح معني داري P≥0.05).
نتايج: هشت هفته تمرين هوازي موجب افزايش معني دار در گرلين و کاهش معني دار هورمون رشد گرديد.
نتيجه گيري: باتوجه به نتايج تحقيق مي توان احتمال داد که افزايش گرلين در پاسخ به تعادل منفي انرژي، ترشح هورمون رشد را تحريک نکرده و ساز و کارهاي ديگري در اين زمينه ممکن است موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی