مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

كم آبياري بهينه تحت شرايط مختلف مقدار اوليه آب در نيمرخ خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است