برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1387 , دوره  22 , شماره  2 ; از صفحه 203 تا صفحه 215 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي توان توليد اکسين توسط سودوموناس هاي فلورسنت و اثرات آنها در رشد گياهچه هاي کلزا (.Brassica napus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی آب و خاک، گروه مهندسی علوم خاک
 
چکیده: 

به منظور بررسي توان توليد اکسين توسط سودوموناس هاي فلورسنت و اثرات آنها در رشد گياهچه هاي کلزا، آزمايش با 40 سويه از اين باکتري ها انجام شد. پانزده سويه جدا شده از ريزوسفر گندم و دو سويه خارجي  GRP3 و MPFM از کلکسيون موسسه تحقيقات خاک آب تهيه شدند. بيست و سه سويه نيز از 20 نمونه خاک ريزوسفري کلزا که از مزارع منطقه کرج تهيه شده بودند، جداسازي شدند. سري هاي رقت تهيه شده از خاک بر روي محيط کشت King B کشت شده و باکتري هاي سودوموناس فلورسنت با استفاده از خاصيت پرتو افشاني کلوني ها در اثر تابش لامپ ماوراي بنفش جداسازي و خالص سازي شدند و بر اساس آزمون هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي مورد شناسايي واقع شدند. اندازه گيري ميزان اکسين در دو محيط غني TBS و حداقل DF حاوي غلظت هاي صفر، 50، 100 و 200 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان انجام شد. تاثير سويه هاي مورد آزمايش در خصوصيات مختلف رشدي گياهچه هاي کلزا در يک آزمايش گلخانه اي با استفاده از بستر شن انجام شد. نتايج نشان داد که افزايش تريپتوفان سبب افزايش توليد اکسين گرديد که اين افزايش از سرعت بيشتري در محيط DF برخوردار بود. بيشترين مقدار توليد اکسين توسط سويه P23 در غلظت 200 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان در محيط DF انجام شد. نتايج آزمون گلخانه اي نشان داد که سويه هاي مورد استفاده بطور معني داري سبب افزايش شاخص هاي رشدي کلزا شدند. بيشترين همبستگي بين ميزان توليد اکسين و وزن خشک اندام هوايي در غلظت 50 ميلي گرم در ليتر تريپتوفان در محيط DF حاصل گرديد. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که تلقيح سودوموناس هاي فلورسنت توليد کننده اکسين نقش مهمي در افزايش رشد کلزا دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 174
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی