برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي برنامه درسي دوره متوسطه حرفه اي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير از حيث توجه به جايگاه مهارت توانمندسازي شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، گروه علوم تربیتی، زنجان، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي از اين پژوهش، «ارزيابي برنامه درسي دوره متوسطه حرفه اي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير از حيث توجه به جايگاه مهارت توانمندسازي شغلي» مي باشد. جهت دستيابي به اين هدف، به بررسي ميزان تاثير عناصر برنامه درسي (هدف، محتوا، زمان و ارزشيابي) بر هر يك از مولفه هاي توانمندسازي شغلي (مهارت هاي عمومي و اجتماعي، خودمديريتي، خودكفايي فردي، خودكفايي اقتصادي و توانبخشي حرفه اي) پرداخته مي شود. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، زمينه اي است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه كارشناسان ستادي (45 نفر)، كليه متخصصان برنامه ريزي درسي (100 نفر)، كليه دبيران مقطع متوسطه حرفه اي استان قزوين (120 نفر) و كليه كارفرمايان (15 نفر) است. نمونه اين مطالعه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد كه تعداد 223 نفر در اين پژوهش شركت نمودند. اطلاعات اين تحقيق از طريق دو پرسشنامه، 44 سوالي محقق ساخته با معيار نمره گذاري 10-1 جمع آوري شد و با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (جداول، نمودارها، محاسبه فراواني، درصد، انحراف معيار و ضريب تغييرات) و استنباطي t) تك نمونه اي، تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي (LSD مورد تحليل قرار گرفت؛ ضريب روايي پرسشنامه با استفاده از روش اميد رياضي (سيگماي شمارشي) 0.91 به دست آمد. ضريب پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ، به ميزان (0.95) تعيين گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق، دو گروه متخصصان و كارشناسان ، برنامه درسي را داراي قابليت بالايي براي افزايش مهارت هاي پنجگانه (عمومي و اجتماعي، خودمديريتي، خودكفايي فردي، خودكفايي اقتصادي و توانبخشي حرفه اي) دانش آموزان آهسته گام در راستاي رسيدن به توانمندسازي شغلي قلمداد كرده اند. ولي دو گروه دبيران و كارفرمايان اين برنامه ها را داراي قابليت اندكي براي توسعه مهارت هاي ذكر شده در بين دانش آموزان آهسته گام دانسته اند. بدين ترتيب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه ريزي درسي و كارشناسان ستادي با دبيران و كارفرمايان، بايد اذعان داشت با نظر به اينكه دبيران و كارفرمايان به عنوان مجريان برنامه درسي مقطع متوسطه حرفه اي هستند؛ لازم است كارشناسان ستادي و متخصصان برنامه ريزي درسي در تدوين برنامه درسي در راستاي توانمندسازي شغلي دانش آموزان آهسته گام، تجديد نظر اساسي به عمل آورند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی