Dunaliella salina، ، sans-serif" lang="AR-SA">، LC50 LC50sans-serif" dir="ltr"> LC50، ، sans-serif" lang="AR-SA">، HPLC HPLCsans-serif" dir="ltr"> HPLC، ، sans-serif" lang="AR-SA">، A431" title="(Q2): sans-serif" dir="ltr"> A431">sans-serif" dir="ltr"> A431(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه اثر ضدسرطاني عصاره اتانولي جلبک سبز Dunaliella salina جدا شده از درياچه حوض سلطان بر رده سلولي Squamous cell carcinoma در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده: 
استفاده از گياهان آبزي به واسطه داشتن ترکيب هاي مختلف در پيشگيري و درمان بيماريها از حدود 3000 سال پيش در چين رايج بوده است. جلبک سبز دوناليلا (Dunaliella salina) نيز يکي از ميکروجلبک هاي اکوسيستم هاي دريايي است که به واسطه داشتن ترکيب هايي نظير کاروتنوئيدها مخصوصا بتا-کاروتن، رتينال، آپوکاروتنوئيدها، کتون ها، آلدهيدها و اپوکسيدها که با ساختار شيميايي خاص و روشهاي بيوشيميايي مي توانند اکسيژن تکي را دفع کنند و جاذب راديکال ها باشند. در مطالعات زيادي خاصيت ضدسرطاني و ضداکسيداني اين ترکيب ها ثابت شده است. در اين مطالعه از سلول هاي سرطان پوست استفاده شد. ويژگي بارز اين نوع سرطان پوست وجود سلول هاي گسترش يافته پهن و فلس مانند است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر کشندگي عصاره اتانولي جلبک دوناليلا جدا شده از درياچه حوض سلطان بر روي ميزان مرگ و مير رده سلولي سرطان پوست با استفاده از نمک تترازوليوم در شرايط آزمايشگاهي بود. براي اين منظور دوناليلا سالينا از درياچه حوض سلطان در شمال شرقي قم برداشت، شناسايي و خالص سازي گرديد. جلبک در محيط کشت جانسون کشت داده شد. توده جلبکي پس از برداشت و شستشو با بافر نمکي فسفات (Phosphate Buffered Salts (PBS)) در برودت خشک و براي تهيه عصاره اتانولي آماده شد. رده سلولي A431 از انستيتو پاستور تهيه و در محيط کشت (Royal Park Memorial Institute) RPMI حاوي سرم جنيني گاوي 10% کشت داده شد. سلول ها در حضور غلظت هاي مختلف 0، 6.25، 12.5، 25، 50، 100 ميکروگرم در ميلي ليتر از عصاره در فواصل زماني 6، 24، 48 ساعت در انکوباتور با دي اکسيدکربن 5% قرار داده شد. نتايج آماري داده ها نشان داد که بين غلظت هاي مختلف عصاره در زمان هاي 24 و 48 ساعت از نظر مرگ و مير سلول هاي سرطاني اختلاف معني داري وجود دارد P<0.05))، ولي در زمان 6 ساعت سطح معني داري مشاهده نشد ( LC50.(P<0.05 عصاره در غلظت هاي مختلف بر روي رده سلولي سرطان پوست در فواصل زماني گرمخانه گذاري 6، 24، 48 ساعت ارزيابي شد. نتيجه LC50 پس از گذشت زمان 48 ساعت 46.6 ميکروگرم در ميلي ليتر بدست آمد. عصاره اتانولي جلبک دوناليلا جهت سنجش ميزان بتا-کاروتن موجود در آن توسط HPLC آناليز شد. نتايج بدست آمده از اين مطالعه، اثر کشندگي عصاره اتانولي جلبک دوناليلا سالينا را بر روي رده سلولي A431 نشان مي دهد. به طوري که با افزايش غلظت عصاره و افزايش انکوباسيون مرگ و مير سلول هاي سرطان پوست نيز افزايش مي يابد. پس دوناليلا مي تواند به عنوان يک عامل شيميايي و جلوگيرنده قوي رشد براي اين رده سلولي مطرح باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
Font-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont-Size : 8PtFont > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =Font > Span >< Span Style =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Lang =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style =< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => ¥ Span > Sub >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1 Font > Sub > Span >< Span Style => 1> 1> 1
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقدسی، ز.، و امتیازجو، م.، و ربانی، م.، و امتیازجو، م.، و لبیبی، ف.، و آذرگشب، ا.، و مصفا، ن. (1390). مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبز Dunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, 27(2 (پیاپی 52)), 306-315. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135364Vancouver : کپی

مقدسی زیبا، امتیازجو مژگان، ربانی محمد، امتیازجو مرجان، لبیبی فرزانه، آذرگشب اذن اله، مصفا نریمان. مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبز Dunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. 1390 [cited 2022January25];27(2 (پیاپی 52)):306-315. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135364IEEE : کپی

مقدسی، ز.، امتیازجو، م.، ربانی، م.، امتیازجو، م.، لبیبی، ف.، آذرگشب، ا.، مصفا، ن.، 1390. مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره اتانولی جلبک سبز Dunaliella salina جدا شده از دریاچه حوض سلطان بر رده سلولی Squamous cell carcinoma در شرایط آزمایشگاهی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, [online] 27(2 (پیاپی 52)), pp.306-315. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135364. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 233 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی