برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  4 ; از صفحه 841 تا صفحه 850 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روش هاي مختلف خاک ورزي توام با مديريت بقاياي گياهي و سطوح نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم (رقم آگوستا) در شرايط استان فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

به منظور بررسي تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد گندم ديم با مديريت هاي متفاوت بقاياي گياهي و کاربرد سطوح مختلف نيتروژن در روش هاي مختلف خاک ورزي آزمايشي مزرعه اي در سال زراعي 1385-1384 در اراضي زراعي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز انجام شد. اين آزمايش در قالب طرح کرت هاي دو بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه روش مختلف خاک ورزي به عنوان عامل اصلي (1- شخم با گاوآهن برگرداندار + دو ديسک عمود برهم، T1 2- شخم با گاوآهن قلمي + دو ديسک عمود بر هم، 3 T2- تنها دو ديسک عمود برهم، T3)، سه سطح باقي گذاردن بقاياي گياهي (صفر، 50 و 100 درصد وزن بقاياي گندم به ترتيبR1 ، R2 و (R3 به عنوان عامل فرعي و سه سطح نيتروژن (صفر، 100 و 200 کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص از منبع اوره به ترتيبN1 ، N2 و (N3 به عنوان عامل فرعي - فرعي بود. نتايج بدست آمده نشان داد که نيتروژن، عملکرد و اجزاي عملکرد دانه گندم ديم را به صورت معني دار افزايش داد. حفظ بقاياي گندم با ازدياد عملکرد دانه و وزن هزاردانه در سال بعد همراه بود. تيمار خاک ورزي بر عملکرد دانه اثر معني داري داشت و بيشترين عملکرد دانه از روش خاک ورزي دو ديسک عمود بر هم (99.01 g/m2) به دست آمد. عملکرد دانه تحت تاثير متقابل تيمارهاي آزمايشي قرار گرفت. از بين اجزاي عملکرد دانه، وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله تحت تاثير متقابل بقايا و نيتروژن قرار گرفت و بيشترين وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله از تيمار N3×R3 به دست آمد. به طور کلي نتايج حاکي از آن است که حفظ بقايا همراه با کاربرد کود نيتروژن در شرايط مشابه با پژوهش حاضر مي تواند موجب بهبود عملکرد گندم ديم از راه ازدياد وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی