برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  14 , شماره  42 ; از صفحه 69 تا صفحه 75 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از بيني پرسنل در بيمارستان آموزشي- درماني دانشگاه شاهد (1382-1381)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: استافيلوكك طلايي (aureus) يكي از عوامل شايع عفونت هاي بيمارستاني است كه در بسياري از موارد منشا عفونت، كاركناني هستند كه در بيني خود ناقل اين باكتري مي باشند. تعيين الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكك طلايي جدا شده از بيني كاركنان براي كنترل عفونت هاي بيمارستاني حائز اهميت است، زيرا از الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي مي توان در انتخاب داروي مناسب براي درمان ناقلين استفاده نمود. دراين پژوهش الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي 87 سويه استافيلوكك طلايي كه ازبيني كاركنان دو بيمارستان آموزشي- درماني دانشگاه شاهد جدا شده بودند، براي 14 آنتي بيوتيك مختلف تعيين گرديد.
مواد و روش ها: از روش انتشار ديسك براي شناسايي الگوي مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكك طلايي جدا شده، استفاده گرديد. همچنين براي تعيين حداقل غلظت ممانعت كننده از رشد (MIC) باكتري ها توسط اگزاسيلين از روش رقت در آگار استفاده شد.
يافته ها: اغلب نمونه هاي مورد بررسي (8/90 درصد) به پني سيلين مقاوم بودند. سويه مقاوم به ونكومايسين و ريفامپين ديده نشد. ميزان مقاومت به ساير آنتي بيوتيك هاي مورد بررسي عبارت بودند از: كوآموكسي كلاو 3/33 درصد، تتراسايكلين 8/19 درصد، اريترومايسين 2/8 درصد، كلرامفنيكل و سفترياكسون هر كدام 9/5 درصد، سفازولين، سفالكسين و سيپروفلوكساسين هر كدام 5/3 درصد، كليندامايسين 8/2 درصد، جنتامايسين 2.3 درصد و سفالوتين 2/1 درصد. مقدار MIC در سويه هاي مورد آزمايش بسيار متفاوت ≤0.125) تا ≥256 ميكروگرم در ميلي ليتر) بود و با استفاده از اين روش مشخص شد 11.8 درصد از استافيلوكوكوس اورئوس هاي مورد مطالعه مقاوم به متي سيلين هستند.
استنتاج: اين پژوهش نشان داد كه برخي از كاركنان، ناقل استافيلوكك طلايي، خصوصا سويه هاي مقاوم به آنتي بيوتيك ها هستند كه اين مساله لزوم بررسي مستمر در زمينه وضعيت ناقلي كاركنان بيمارستان و تعيين الگوي مقاومت دارويي آن ها را به منظ ور كنترل عفونت هاي بيمارستاني نشان مي دهد. به علاوه با استفاده از الگوي مقاومت دارويي مي توان از داروي مناسب براي درمان ناقلين استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی