برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  2 , شماره  7 ; از صفحه 177 تا صفحه 201 .
 
عنوان مقاله: 

موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه (با تاکيد بر مهارتهاي تجزيه و تحليل، ترکيب، ارزشيابي و قضاوت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف مقاله حاضر بررسي کيفي و کمي (روش ترکيبي) موانع تفکر انتقادي در برنامه درسي آموزش متوسطه از ديد متخصصان برنامه درسي با تاکيد بر مهارتهاي تجزيه و تحليل، ترکيب، ارزشيابي و قضاوت مي باشد. گرايش مورد نظر در پژوهش کيفي نظريه زمينه اي (Ground theory) و روش پژوهش کمي روش تحقيق پيمايشي است. جامعه مورد بررسي در بخش کيفي متخصصان برنامه درسي شاغل در آموزش و پرورش که بر دوره متوسطه اشراف دارند مي باشند که از اين جامعه با نمونه گيري هدفمند تا رسيدن به اشباع 18 متخصص برنامه درسي به عنوان موردهاي مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها مصاحبه هاي عميق بودند. در بخش پژوهش کمي جامعه مورد بررسي كليه متخصصان برنامه درسي (شامل متخصصان برنامه درسي و دبيران مقطع متوسطه شهر تهران) هستند، حجم نمونه با عنايت به جدول مورگان به ترتيب براي کارشناسان 97 نفر و براي دبيران 375 نفر بر آورد گرديد. روش نمونه گيري شيوه تصادفي ساده براي انتخاب کارشناسان و خوشه اي چند مرحله اي براي انتخاب دبيران استفاده شد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته 24 سوالي بر مبناي طيف پنج گزينه اي ليكرت مي باشد. جهت تحليل داده ها از تكنيك هاي جداول توزيع فراواني، شاخص هاي ميانگين، انحراف استاندارد و از ازمون هاي تي، تك نمونه و فريدمن در آزمون فرضيات استفاده شد.
نتايج پژوهش کمي بيانگر آنند که پرورش تفکر انتقادي در دوره متوسطه با موانعي روبروست که عبارتند از: کم توجهي به مهارت تجزيه و تحليل، مهارت ترکيب، ارزشيابي، قضاوت و جمع بندي که اين کم توجهي در عناصر برنامه درسي (هدف، محتوا، روش تدريس و ارزشيابي) دوره متوسطه قابل مشاهده است
.
نتايج پژوهش کيفي: در مرحله کدگذاري باز که در دو سطح صورت گرفت (توليد مفاهيم اوليه) 26 مفهوم اوليه کشف و استخراج شدند، در مرحله کدگذاري محوري 7 مقوله (توليد مقوله هاي اصلي) و در مرحله کدگذاري گزينشي مقوله هسته اي استخراج گرديد. با توجه به اين که نظريه زمينه اي حول محور مقولات شرايطي، فرآيندي و پيامدي شکل مي گيرد مقولات شرايطي شامل سياست ها و رسالت هاي نظام آموزشي و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه و، مقولات فرآيندي شامل معلم، محتوا، اهداف و روش تدريس و مقولات پيامدي شامل تربيت شهروند خوب و تربيت متخصص خوب تعيين و درنهايت تئوري زمينه اي ارايه شد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی