4 SID.ir | بررسي ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي زابل در سال تحصيلي 81-80
کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشكده علوم پزشكي زابل در سال تحصيلي 81-80

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی زابل، دانشکده پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: افسردگي يکي از چهار بيماري عمده در دنيا و شايع ترين علت ناتواني ناشي از بيماري ها مي باشد. افسردگي يکي از علل خودکشي است و در سال هاي اخير، در جمعيت جوان حتي نوجوان رشد فزآينده اي داشته است. افسردگي زمينه هايي مثل موفقيت، جذابيت، سلامتي و توانايي که بيشترين ارزش را براي يک جوان دارد، تحت تاثير قرار مي دهد. از مخرب ترين عوارض آن کاهش ميل به کار و فعاليت مي باشد. نظر به اهميت به حساب آوردن شيوع افسردگي بين دانشجويان جهت برنامه ريزي انواع پيشگيري ها، پژوهش حاضر به منظور تعيين ميزان شيوع افسردگي دانشجويان دانشکده علوم پزشکي زابل در سال تحصيلي 81-80 انجام گرفت.
روش مطالعه: اين تحقيق يک مطالعه توصيفي تحليلي است. جامعه مورد پژوهش 240 نفر از دانشجويان بودند که از بين آنها 157 نفر به طور آگاهانه در پژوهش شرکت کردند. به منظور جمع آوري داده ها از فرم مشخصات فردي و پرسشنامه سنجش افسردگي بک (Beck) استفاده شد.
نتايج: 64.3% دانشجويان به درجات مختلفي از افسردگي مبتلا بودند و ميانگين نمره افسردگي در دانشجويان پرستاري 10.5±16.1 در دانشجويان مامايي 8.9 ± 19.5 در دانشجويان بهداشت خانواده 5.8±8.7 و در دانشجويان مبارزه با بيماري ها 11.1±13.6 بود که آزمون آناليز واريانس يک طرفه بين ميانگين نمره افسردگي دانشجويان تفاوت معني داري را نشان داد ((p=0.004.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش حاضر که بيانگر فراواني افسردگي در بين دانشجويان است، بايد تدابيري اتخاذ گردد تا عواملي که در بروز افسردگي موثر هستند، کاهش يابند و با شناخت سريع و به موقع از عواقب آن پيشگيري شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 394
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی