برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 62 تا صفحه 69 .
 
عنوان مقاله: 

ميزان پيش بيني کنندگي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتار خودآزمايي پستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خودآزمايي ماهانه پستان يک رفتار غربالگري مهم جهت تشخيص زودرس سرطان پستان است. ولي علي رغم اين مزيت، بسياري از افراد از انجام اين رفتار بهداشتي سر باز مي زنند. هدف اين مطالعه تعيين ميزان پيش بيني کنندگي سازه هاي الگوي اعتقاد بهداشتي در اتخاذ رفتار خودآزمايي پستان در زنان بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي تعداد 240 زن مراجعه کننده به هشت مرکز بهداشتي درماني شهر بندرعباس در سال 1387 وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه اي شامل مشخصات فردي و پرسشنامه
(CHBMS) Champion's Health Belief Model Scale بود. داده ها پس از کدگذاري وارد نرم افزار آماري SPSS شد و از آزمون هاي آماري t-test و آناليز رگرسيون براي تجزيه و تحليل آن ها استفاده گرديد.
يافته ها: در مجموع
31.7% زنان مورد مطالعه داراي تجربه انجام خودآزمايي پستان بودند، اما فقط 7.1% کل افراد به طور ماهيانه و منظم خودآزمايي پستان را انجام مي دادند. يافته هاي اين مطالعه نشان داد تفاوت آماري معناداري در سازه هاي منافع درک شده (P=0.03) موانع درک شده (P<0.001) و خودکارآمدي (P<0.001) گروهي که رفتار خودآزمايي پستان را انجام مي دهند و گروهي که اين رفتار را انجام نمي دهند، وجود دارد. نتايج حاصل از آناليز رگرسيون نشان داد خودکارآمدي و موانع درک شده مي تواند پيش بيني کننده انجام خودآزمايي پستان باشد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد خودکارآمدي مي تواند باعث اتخاذ رفتار و موانع درک شده مي تواند موجبات عدم اتخاذ رفتار خودآزمايي پستان را فراهم آورد. لذا آن چه که در مداخلات آموزشي جهت ارتقاي رفتار بهداشتي خودآزمايي پستان بايد مورد توجه قرار گيرد، افزايش مهارت آموزي جهت ايجاد خودکارآمدي در آنان و تعديل موانع درک شده از طريق آموزش هاي صحيح مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 167
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی