برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  5 , شماره  3 ; از صفحه 145 تا صفحه 187 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي و دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور تهران
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت زيرساخت هاي آموزشي نظام آموزش از راه دور به ويژه چگونگي توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور در سطح کشور و در پيوند با ساختار آموزشي به روش توصيفي – پيمايشي انجام شده است.
جامعه آماري از دو گروه اساتيد و دانشجويان در مراکز و واحدهاي آموزشي در 30 استان کشور (70 مرکز و واحد آموزشي) انتخاب شده است. سپس با شيوه اسنادي و پيمايشي با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته (پرسشنامه دانشجويان، پرسشنامه اساتيد) اجرا شده است که پايايي آنها از طريق اجراي آزمون مجدد و محاسبه الفاي کرونباخ براي دانشجويان
%82 و اساتيد %80 به دست آمد. آنگاه براي پردازش اطلاعات از نرم افزار (Excel) و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار (SPSS) استفاده شد. سپس براي هر دانشگاه استان نياز سنجي آموزش و خدماتي بررسي و مقايسه شد. و يافته هاي پژوهش نشان داد که:
1. بين امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور با نيازهاي آموزشي دانشجويان همخواني وجود ندارد. به طوري که در اکثر مراکز آموزشي امکانات و خدمات آموزشي متناسب پاسخ گوي نيازهاي آموزشي دانشجويان نبوده است.
2. توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اعضا هيات علمي متناسب نيست به عبارت ديگر وضعيت امکانات و خدمات آموزشي در مراکز آموزشي از ديدگاه اعضا هيات علمي پايين تر از متوسط قرار دارد.
3. توزيع امکانات و خدمات آموزشي با نوع مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور متناسب نيست. به طوري که در مراکز بزرگ آموزشي توزيع امکانات و خدمات آموزشي نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پايين تري ارايه مي شود.
4. توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور از نظر اعضا هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه متناسب نيست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 119
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی