برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1387 , دوره  3 , شماره  4 ; از صفحه 399 تا صفحه 415 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي راه هاي همگرايي قوميتي با تاکيد بر اقوام ترک و کرد در شهرستان ماکو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اکثر کشورهاي جهان از اقوام متعدد تشکيل يافته اند. اين تنوع در اغلب کشورهاي مزبور منبع خشونت بوده و موجب بروز جنگ ها و درگيري هاي داخلي و از بين رفتن جان ميليون ها انسان بوده است. کشور ايران نيز داراي تعدد و تکثر قومي است و اقوام ايراني به طور عمده در حاشيه و نوارمرزي ايران شکل گرفته اند. شهرستان ماکو نيز با ترکيب جمعيتي از هر دو قوم ترک آذري و کرد در منتهي اليه شمال غربي ايران و در همسايگي کشورهاي جمهوري ترکيه و آذربايجان قرار گرفته است. تنوع قومي در ايران نيز همانند ساير کشورها گاه منبع درگيري و منشا خشونت هاي قومي و موجب بروز بحران هاي امنيتي در اقصي نقاط قوم نشين بوده و مرکز را نيز تحت تاثير قرار داده است. از آن جمله مي توان به بحران هاي مهاباد و فرقه دمکرات آذربايجان در فواصل سال ها 1324-1325، و نيز بحران هاي مناطق قوم نشين پس از انقلاب اسلامي و بحران آذربايجان در سال 1385 و دامنه آن در شهرستان ماکو و ... اشاره نمود. هدف اين پژوهش بررسي و شناسايي راهکارهاي ارتقا سطح همگرايي اقوام ايراني براي ايجاد همبستگي و وفاق اجتماعي به منظور دستيابي به يک امنيت پايدار مي باشد. تحقيق به صورت موردي و بر روي اقوام ساکن در شهرستان ماکو انجام پذيرفته است. روش تحقيق از نوع توصيفي زمينه ياب (پيمايشي) است. جمعيت ترک و کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماري و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان (1970 م) تعداد 283 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شده اند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته اي است که در تنظيم آن از طيف ليکرت استفاده شده است. روايي پرسشنامه با مطالعه منابع، انجام تست اوليه، مصاحبه حضوري با اهل خبره و کارشناسان و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه ها 0.682، محاسبه شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها در سطح توصيفي از فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار و نمودار و در سطح استنباطي از آزمون t و آناليز واريانس استفاده گرديده است. با توجه به اثبات تمامي فرضيات و نتايج کلي تحقيق، معلوم گرديد هر پنج عامل ديني، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي در ارتقا سطح همگرايي اقوام تاثير مثبت داشته و بر همين مبنا پيشنهادهاي پژوهشي و کابردي ارايه شده که با عملياتي شدن اين پيشنهادها سطح همگرايي به طور چشمگيري افزايش يافته و موجب انسجام هر چه بيشتر اجتماعي و حصول امنيت پايدار خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 402
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی