3 SID.ir | بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: الکتروشوک مداخله غير دارويي مهم و موثري در درمان بسياري از بيماراني است که از اختلالات عصبي و رواني شديد رنج مي برند. از آنجايي که در اين روش درماني از الکتريسيته و توليد تشنج استفاده مي شود، بسياري از بيماران از آن ترس دارند که باعث عدم پذيرش آن مي شود.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي عوامل مرتبط با ترس در بيماران تحت درمان با الکتروشوک در بخش هاي روانپزشکي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال
1386-87 انجام گرديد.
مواد و روشها: اين پژوهش بصورت توصيفي انجام گرفت. 200 بيمار تحت درمان با الکتروشوک که واجد شرايط بودند از طريق نمونه گيري غير تصادفي وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي استفاده شد که پس از تعيين اعتبار محتوا و صوري، پايايي ابزار با روش ثبات دروني تعيين گرديد. سپس داده ها با روش خود گزارش دهي جمع آوري شده و از طريق نرم افزار اس پي اس اس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند
.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که
99.5 درصد از واحدهاي مورد پژوهش در درمان با الکتروشوک از آن ترسيده و 0.5 درصد از آن ها هيچ ترسي را گزارش نکرده بودند. همچنين نتايج نشان داد که عوامل مربوط به «روش الکتروشوک» با ميانگين و انحراف معيار 23.49±44.43 درصد بالاترين ميزان ترس بود.
بحث و نتيجه گيري: اکثريت نمونه هاي پژوهش در درمان با الکتروشوک ترس را تجربه کرده که در مقايسه با نتايج ساير مطالعات، ترس آنان بيشتر بود. همچنين بر اساس نتايج بيشترين ترس مربوط به ترس از «روش الکتروشوک» بود که با نتايج مطالعات ديگر مطابقت داشته است. بنابراين، مي توان چنين نتيجه گيري کرد که با طرح و انجام اقدامات آموزشي و مشاوره اي مناسب به بيماران تحت درمان با الکتروشوک مي توان ترس آن ها را کاهش داده و بدين طريق گام موثري در جهت راحتي بيماران و پذيرش اين درمان برداشت
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی