نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين سبک هاي رهبري و راهبردهاي مديريت تعارض مورد استفاده مديران ارشد و مياني بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز سیستم و بهره وری جهاد دانشگاهی فارس
 
چکیده: 
سابقه و هدف: يکي از الزامات اداره امور بيمارستان ها، به عنوان سازمان هاي ﭘيچيده و ﭘر از تعارض، اين است که مديران ارشد و مياني آن شيوه هاي رهبري و استراتژي هاي مديريت تعارض و ميزان تناسب با آن را را به خوبي بشناسند و بر آن اساس يک شيوه صحيح مديريتي را اعمال نمايند تا در افزايش کارايي و اثربخشي عملکرد در بيمارستان و ارايه خدمات با کيفيت، نقش فعالي ايفا کنند. بنابراين هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين نمره LPC1 فيدلر (به عنوان مصداقي از سبک رهبري) و راهبردهاي مديريت تعارض (عدم مقابله، راه حل گرايي و کنترلي) است.مواد و روش ها: در اين پژوهش که به شکل ميداني انجام شده است، براي بررسي سبک رهبري از نمره  LPCفيدلر و براي بررسي راهبرد هاي مديريت تعارض از پرسشنامه مديريت تعارض استفاده گرديد که پايايي پرسشنامه هاي مذکور با آزمون آلفاکرونباخ به ترتيب برابر با 0.90 و 0.88 به دست آمد. جامعه آماري شامل مديران، روسا و مسوولين بخش ها و واحدهاي بيمارستان هاي آموزشي شهر کرمان (81 نفر) تشکيل مي دهد که با استفاده از جدول کرجسي و مورگان، نمونه اي 67 نفري انتخاب شد و پرسشنامه در بين آن ها توزيع گرديد. در نهايت براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي استنباطي کلموگروف اسميرنف، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي و تحليل ماتريس همبستگي استفاده شد.يافته ها: نتايج حاصل از پژوهش بيان مي کند که جامعه مورد بررسي از سبک رهبري رابطه مدارتر استفاده مي کنند و راهبرد هاي مديريت تعارض مورد استفاده به ترتيب عدم مقابله، راه حل گرايي و کنترلي مي باشد. همچنين مشاهده گرديد که بين نمره LPC و راهبردهاي عدم مقابله و راه حل گرايي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و ضريب همبستگي پيرسون به ترتيب برابر با 0.512 و 0.298 به دست آمد. اما بين نمره LPC و راهبرد کنترلي رابطه منفي ولي معناداري وجود دارد (r=0.474).نتيجه گيري: بر طبق يافته هاي تحقيق مي توان بيان کرد که مديران رابطه مدارتر ترجيح مي دهند از راهبردهاي مديريت تعارض عدم مقابله و راه حل گرايي استفاده کنند ولي مديران وظيفه مدار، راهبرد کنترلي را بيشتر ترجيح مي دهند. با توجه به اينکه راهبرد مديريت تعارض مورد استفاده، بيشتر عدم مقابله است، توصيه مي شود که دلايل استفاده از اين راهبرد مورد بررسي قرار گيرد و تلاش شود تا افراد ديدگاه هاي متضاد خود را بيان و آزادانه اظهار نظر کنند که منجر به بهبود عملکرد سازمان گردد. اما سبک رهبري رابطه مدار در تعاملات بلند مدت سبک مناسبي است که نگهداري و تداوم آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نکویی مقدم، م.، و دلاوری، س.، و سلاجقه، م.، و قربانی، م. (1389). بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان. بیمارستان, 9(2-1 (مسلسل 34)), 57-65. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125482Vancouver : کپی

نکویی مقدم محمود، دلاوری سجاد، سلاجقه مینا، قربانی محمدحسین. بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان. بیمارستان. 1389 [cited 2022August11];9(2-1 (مسلسل 34)):57-65. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125482IEEE : کپی

نکویی مقدم، م.، دلاوری، س.، سلاجقه، م.، قربانی، م.، 1389. بررسی رابطه بین سبک های رهبری و راهبردهای مدیریت تعارض مورد استفاده مدیران ارشد و میانی بیمارستان های آموزشی شهر کرمان. بیمارستان, [online] 9(2-1 (مسلسل 34)), pp.57-65. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125482. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 294 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی