نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 55 تا صفحه 68 .
 
عنوان مقاله: 

مدلسازي برهمكنش كود نيتروژن و علف كش بر علف هاي هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
به منظور انتخاب مدل تركيبي مناسب در توصيف ارتباط بين واكنش به دز علف كش نيكوسولفورون و سطوح كودي نيتروژن در پيش بيني كنترل علف هاي هرز تاتوره و تاج خروس ريشه قرمز، آزمايشي در قالب طرح فاكتوريل بر پايه كاملا تصادفي با سه تكرار در گلخانه تحقيقاتي پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران (كرج) در سال 1388 انجام شد. نيتروژن در چهار سطح (0، 90، 180 و 360 كيلوگرم در هكتار كود اوره) و علف كش نيكوسولفورون در پنج سطح (0، 0.5، 1، 1.5 و 2 ليتر در هكتار) بكار برده شدند. آناليز واريانس حاكي از تفاوت معني دار تيمارهاي كود، علف كش و اثرات متقابل بين كود و علف كش بر روي زيست توده هر دو علف هرز بود. منحني استاندارد واكنش به دز بعنوان مدل پايه در نظر گرفته شد و سپس كارآيي اين مدل در تعيين زيست توده علف هرز با كاربرد سطوح علف كش در هر سطح كودي بررسي گرديد تا صحت اين انتخاب تاييد گردد. براي تعيين ارتباط هر يك از پارامترهاي مدل پايه با سطوح كودي، مدل هاي ممكن مورد بررسي قرار گرفت و مدل هاي مناسب بعنوان زير مدل در مدل پايه قرار داده شدند تا در نهايت، مدل تركيبي نهايي ارايه گرديد. زيست توده اين دو علف هرز در تيمار بدون علف كش با افزايش كود، رفتار متفاوتي از خود نشان داد. روند اين تغييرات در سطوح مختلف كودي با مدل هاي خطي و كوآدراتيك، بترتيب در مورد تاج خروس و تاتوره توصيف شده بود. افزايش نيتروژن در تاتوره، واكنش به دز علف كش را تغييري نداد، زيرا پارامترهاي شيب منحني و دز مورد نياز براي %50 کاهش زيست توده علف هرز تاتوره رفتار مشخصي با افزايش كود نيتروژن از خود نشان نداده و لذا منحني استاندارد واكنش به دز با اين دو پارامتر ثابت، بهترين توصيف زيست توده تاتوره زمانيكه تحت تاثير كود و علف كش قرار مي گيرند، مي باشد. ولي منحني استاندارد واكنش به دز تاج خروس با جايگذاري پارامترهاي شيب منحني و دز مورد نياز براي %50 کاهش زيست توده اين علف هرز، بترتيب با مدل نمايي و خطي تصحيح شده بود. مدل هاي نهايي ارايه شده قادر به پيش بيني زيست توده اين دو علف هرز زمانيكه تحت تأثير دزهاي علف كش و كود نيتروژن قرار دارند، مي باشند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عباسی، ر.، و علی زاده، ح.، و مظاهری، د.، و رحیمیان مشهدی، ح.، و باغستانی میبدی، م. (1388). مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L). دانش علف های هرز, 5(1), 55-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125077Vancouver : کپی

عباسی رحمت، علی زاده حسن، مظاهری داریوش، رحیمیان مشهدی حمید، باغستانی میبدی محمدعلی. مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L). دانش علف های هرز. 1388 [cited 2022August12];5(1):55-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125077IEEE : کپی

عباسی، ر.، علی زاده، ح.، مظاهری، د.، رحیمیان مشهدی، ح.، باغستانی میبدی، م.، 1388. مدلسازی برهمکنش کود نیتروژن و علف کش بر علف های هرز تاتوره (.Datura stramonium L) و تاج خروس ریشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L). دانش علف های هرز, [online] 5(1), pp.55-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=125077. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 71 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی