نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  4 ; از صفحه 47 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل موثر بر گرايش کشاورزان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي (مورد: استان گلستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
در کشورهاي در حال توسعه، يعني جايي که پذيرش فناوري هاي جديد براي خنثي سازي اثرات گوناگون تغيير شرايط محيطي بسيار کند است؛ افزايش تقاضا براي اطلاعات جوي بيشتر مطرح است. از اين رو کشاورزان براي تصميمات عملي به اطلاعات جوي نياز دارند. هدف اين تحقيق تعيين عوامل موثر بر گرايش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي بوده است. روش تحقيق توصيفي و ازنوع پيمايشي بود. جامعه آماري اين تحقيق شامل کل بهره برداران استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. روايي پرسشنامه از طريق اعضاي هيات علمي ترويج کشاورزي و متخصصان هواشناسي بدست آمد. محاسبه قابليت اعتماد آن از روش آلفاي کرونباخ با تکميل 30 پرسشنامه انجام شد که مقدار آن براي بخش هاي مختلف پرسشنامه 0.80، 0.85 و 0.90 بوده است. نتايج حاصل از آزمون همبستگي نشان داد بين عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغيير وضعيت آب و هواي محل سکونت طي سال هاي گذشته، اعتقاد زارعان به تغيير وضعيت آب و هواي دنيا طي سال هاي گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هواي جهان و گرايش آنان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي رابطه مثبت و معني داري با اطمينان 99 درصد و بين سطح اراضي ملکي، کل هزينه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرايش آنان نسبت به بهره مندي پيش بيني هاي جوي رابطه مثبت و معني داري با اطمينان 95 درصد اطمينان وجود دارد. توجه به ارايه پيش بيني هاي قطعي به کشاورزان و توجه بيشتربه تدارک اطلاعات هواشناسي در زمينه هايي چون مقدار بارندگي، تعداد روزهاي آفتابي و مقدار پوشش ابر از جمله پيشنهادهاي اين مطالعه است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محبوبی، م. (1388). عوامل موثر بر گرایش کشاورزان نسبت به بهره مندی پیش بینی های جوی (مورد: استان گلستان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 40(4), 47-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124530Vancouver : کپی

محبوبی محمدرضا. عوامل موثر بر گرایش کشاورزان نسبت به بهره مندی پیش بینی های جوی (مورد: استان گلستان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1388 [cited 2022August18];40(4):47-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124530IEEE : کپی

محبوبی، م.، 1388. عوامل موثر بر گرایش کشاورزان نسبت به بهره مندی پیش بینی های جوی (مورد: استان گلستان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 40(4), pp.47-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=124530. 

 
بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی