برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين آگاهي فراشناختي از راهبردهاي مطالعه و وضعيت تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: يکي از اساسي ترين فرايندهاي هرنظام آموزشي، نظام يادگيري و مطالعه است. از عوامل مهم درتعيين رفتارهاي يادگيري، آگاهي و درک فراشناختي است. اين مطالعه با هدف تعيين رابطه آگاهي فراشناختي دانشجويان از راهبردهاي مطالعه با وضعيت تحصيلي آنان انجام شد.
روش ها: طي يک مطالعه توصيفي همبستگي، از ميان همه دانشجويان دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال تحصيلي 87-88 تعداد 191 نفر به روش تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. پرسشنامه آگاهي فراشناختي از راهبردهاي خواندن
MARSI (Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory) در بين آنان توزيع و جمع آوري داده شد. وضعيت تحصيلي هر دانشجو اساس نمره معدل کل دانشجو تا زمان انجام تحقيق تعيين شد. داده ها از طريق نرم افزار spss و با استفاده از آزمون هاي همبستگي پيرسون، t مستقل و آناليز واريانس تحليل شد.
نتايج: ميانگين و انحراف معيار نمره آگاهي فراشناختي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي اصفهان  66.62±14.8بود. همچنين ميانگين نمره آگاهي فراشناختي ارتباط معناداري با نمره وضعيت تحصيلي دانشجويان داشت و گروه داراي معدل تحصيلي17 به بالا به طور معناداري از آگاهي فراشناختي بالاتري برخوردار بودند. نمره آگاهي فراشناختي با متغيرهاي سن، جنس و محل سکونت ارتباط معناداري نداشت اما با متغير مقطع تحصيلي ارتباط داشت، به طوري که دانشجويان مقطع کارشناسي از نمره فراشناختي بيشتري نسبت به دانشجويان مقطع دکتري برخوردار بودند.
نتيجه گيري: آگاهي و دانش فراشناخت مي تواند يادگيري و مطالعه فراگيرنده را در دروس مختلف اثربخش وکارآمدتر سازد. با توجه به اينکه دانش و آگاهي فراشناختي هم در محيط خانواده و هم در مراکز آموزشي (در همه سطوح) قابل آموختن و فراگيري هستند نهادهاي آموزشي و فرهنگي کشور بايد برنامه ريزي دقيق و منسجمي در اين راستا داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 232
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی