برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  5 , شماره  21 ; از صفحه 73 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه فرهنگ سازماني با استقرار مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، با هدف بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني با اجراي مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان در سال تحصيلي 1386-87 انجام شد. جامعه آماري پژوهش کليه معلمان مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه استان سمنان با تعداد 5629 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 361 نفر برآورد گرديد و به شيوه نمونه گيري خوشه اي و تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از دو پرسشنامه فرهنگ سازماني رابينز (1996) و مديريت کيفيت فراگير موسسه فدرال کيفيت (1990) استفاده شد. ضرايب پايايي پرسشنامه ها با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه فرهنگ سازماني %80 و براي پرسشنامه مديريت کيفيت فراگير %95 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش هاي آماري نظير ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چند متغيري و تحليل واريانس، تجزيه و تحليل شدند. نتايج نشان داد که تمامي مولفه هاي فرهنگ سازماني با استقرار مديريت کيفيت فراگير در مدارس استان سمنان در سطحp<0.000  رابطه معنادار نشان دادند. هم چنين ترکيب مولفه هاي فرهنگ سازماني به عنوان متغيرهاي پيشايند با استقرار مديريت کيفيت فراگير همبستگي چندگانه داشتند. از ديگر نتايج تحقيق آنکه متغيرهاي مقطع تحصيلي، جنسيت و محل مدرسه در رابطه بين فرهنگ سازماني مدارس و استقرار مديريت کيفيت مدارس تاثيرگذار نيستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

سلیمانی، ن.، و محمدی، م. (1388). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان. پژوهشنامه تربیتی, 5(21), 73-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120134Vancouver : کپی

سلیمانی نادر، محمدی مجید. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان. پژوهشنامه تربیتی. 1388 [cited 2021April18];5(21):73-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120134IEEE : کپی

سلیمانی، ن.، محمدی، م.، 1388. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس استان سمنان. پژوهشنامه تربیتی, [online] 5(21), pp.73-97. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=120134>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی