برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1388 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 151 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه نيازسنجي آموزشي نظام آموزش از راه دور دانشگاه پيام نور در راستاي فرصت هاي يکسان آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي و دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور مشهد
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي و شناخت زير ساخت هاي آموزشي نظام آموزش از راه دور به ويژه چگونگي توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور در سطح کشور و در پيوند با ساختار آموزشي به روش توصيفي-پيمايشي انجام شده است.
جامعه آماري از دو گروه اساتيد و دانشجويان در مراکز و واحد هاي آموزشي در 30 استان کشور (70 مرکز و واحد آموزشي) انتخاب گرديده است. سپس با شيوه اسنادي و پيمايشي دو پرسشنامه محقق ساخته شده (پرسشنامه دانشجويان، پرسشنامه اساتيد) که پايايي آنها از طريق اجراي آزمون مجدد و محاسبه الفاي گرونباخ براي دانشجويان %82 و اساتيد %80 بدست آمد اجرا گرديده است. آنگاه براي پردازش اطلاعات از نرم افزار (Excel) و براي تجزيه و تحليل آماري از نرم افزار (SPSS) استفاده گرديد. سپس براي هر دانشگاه استان نيازسنجي آموزشي و خدماتي مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت. و يافته هاي پژوهش نشان داد که:
 -1
بين امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور با نياز هاي آموزشي دانشجويان همخواني وجود ندارد. بطوري که در اکثر مراکز آموزشي امکانات و خدمات آموزشي متناسب پاسخگويي نياز هاي آموزشي دانشجويان نبوده است.
 -2
توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور از ديدگاه اعضاي هيات علمي متناسب نمي باشد به عبارت ديگر وضعيت امکانات و خدمات آموزشي در مراکز آموزشي از ديدگاه اعضاي هيات علمي پايين تر از متوسط قرار دارد.
 -3
توزيع امکانات و خدمات آموزشي با نوع مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور متناسب نمي باشد. بطوري که در مراکز بزرگ آموزشي توزيع امکانات و خدمات آموزشي نسبت به مراکز متوسط و کوچک در سطح پايين تري ارایه مي گردد.
 -4توزيع امکانات و خدمات آموزشي در مراکز و واحد هاي آموزشي دانشگاه پيام نور از نظر اعضاي هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه متناسب نمي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی