برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  41 , شماره  1 ; از صفحه 71 تا صفحه 79 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي باروري جنسي و تعيين گروه هاي سازگاري رويشي در جدايه هاي Glomerella cingulata جدا شده از درختان مركبات استان مازندران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

قارچ  Glomerella cingulataعامل بيماري آنتراكنوز درختان مركبات در شمال و جنوب ايران است. 67 جدايه تك اسپور شده به دست آمده از درختان مركبات استان مازندران براي اين بررسي استفاده شد. تشخيص هموتال و هتروتال بودن قارچ در اين آزمايش روي محيط اختصاصي YPSS انجام شد. براي تشخيص هموتال بودن، ابتدا جدايه ها به تنهايي روي اين محيط كشت شدند و در نور متناوب و دماي 21oC به مدت 21-15 روز قرار گرفتند. ارزيابي ها نشان دادند كه %8.8 جدايه ها در كشت منفرد توليد پريتسيوم كردند و هموتال مي باشند و ساير جدايه ها در كشت هاي منفرد توليد پريتسيوم نكردند. در تلاقي بين جدايه ها تحت شرايط فوق، تنها براي 12 تلاقي پريتسيوم بارور توليد گرديد و %25 از جدايه ها به عنوان هتروتال تشخيص داده شدند. پريتسيوم هاي حاصل گرد با گردن دراز و ديواره صاف بودند. آسك ها به صورت مجتمع داخل پريتسيوم ها قرار گرفته و هر آسك داراي هشت آسكوسپور تك سلولي بود. از بين 67 جدايه 41 جدايه براي شناسايي گروه هاي سازگاري رويشي مورد آزمايش قرار گرفتند. جدايه ها براي به دست آمدن جهش يافتگان nit روي محيط واجد كلرات پنج درصد كشت شدند. تشخيص فنوتيپ جهش يافتگان nit به كمك محيط هاي افتراقي واجد نيتروژن انجام شد. سه جهش يافته nit 1، nit 3 و nit M به ترتيب با فراواني %66، %56 و %53 شناسايي شدند. براي گروه بندي جدايه ها، تلاقي جهش يافتگان nit جدايه هاي مختلف روي محيط MM انجام شد كه ابتدا تلاقي هاي درون جدايه اي انجام شد تا جدايه هاي HSI حذف شوند كه دو جدايه خود ناسازگار بودند. در آزمايش هاي سازگاري رويشي تمامي كشت ها و تلاقي ها در دماي 25oC و در تاريكي قرار گرفتند. در تلاقي جهش يافتگان  nitجدايه هاي مختلف، به جز سه تلاقي از كل، ساير تلاقي ها نتوانستند هتروكاريون تشكيل دهند. با بررسي ها دو گروه دو عضوي به دست آمد ولي ساير جدايه ها نتوانستند در تلاقي هاي بين جدايه اي هتروكاريون تشكيل دهند، اما با اين حال نامگذاري شدند. جدايه هايي كه در آزمايش باروري جنسي توانايي تشكيل پريتسيوم را داشتند (هموتال و هتروتال) با جدايه هايي كه در بررسي گروه هاي سازگاري رويشي تشكيل هتروكاريون دادند، متفاوت بودند. در اين آزمايش اكثر جدايه ها نتوانستند در تلاقي هاي بين جدايه اي هتروكاريون تشكيل دهند و به صورت تك عضوي باقي ماندند كه بيانگر تنوع در بين جدايه ها مي باشد. عامل ايجاد تنوع را مي توان وجود چرخه جنسي و جهش دانست كه در اين تحقيق وجود باروري جنسي اثبات شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خوانساری عتیق، م.، و جوان نیک خواه، م.، و خداپرست، س.، و ببری، م.، و غضنفری، ک. (1389). بررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), 41(1), 71-79. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115284Vancouver : کپی

خوانساری عتیق مونا، جوان نیک خواه محمد، خداپرست سیداکبر، ببری ماریه، غضنفری کیوان. بررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1389 [cited 2021April23];41(1):71-79. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115284IEEE : کپی

خوانساری عتیق، م.، جوان نیک خواه، م.، خداپرست، س.، ببری، م.، غضنفری، ک.، 1389. بررسی باروری جنسی و تعیین گروه های سازگاری رویشی در جدایه های Glomerella cingulata جدا شده از درختان مرکبات استان مازندران. دانش گیاهپزشکی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 41(1), pp.71-79. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115284. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی