B12، كودكان پيش دبستاني">sans-serif"> B12، كودكان پيش دبستاني(Q2)" />
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در كودكان سالم پيش دبستاني در شهر تهران، سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه تغذیه جامعه، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: كمبود فولات و ويتامين B12، به ويژه در بافت هايي با سرعت تكثير سلولي بالا، سبب مهار سنتز و متيلاسيونDNA ،RNA  و اختلال در تقسيم و بلوغ سلول ها مي شود. بنابراين دريافت كافي اين ويتامين در طول دوران كودكي و رشد، از اهميت خاصي برخوردار است. در ايران اطلاع دقيقي از وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در كودكان وجود ندارد، لذا مطالعه حاضر، با هدف تعيين وضعيت اسيدفوليك و ويتامين B12 در سرم و گلبول هاي قرمز و برخي عوامل مرتبط با آنها در كودكان سالم پيش دبستاني 3 تا 6 ساله شهر تهران اجرا شد.
افراد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي - تحليلي، 228 كودك 3 تا 6 ساله در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي نظام مند، از20 مهدكودك (خوشه) كه به طور تصادفي از ميان فهرست270 تايي مهد هاي كودك در شهر تهران انتخاب شده بودند، تعيين شدند. سطح اسيدفوليك و ويتامين
B12 سرم و گلبول قرمز خون غيرناشتا به روش RIA اندازه گيري شد. داده هاي عمومي، جمعيتي و اجتماعي با استفاده از پرسشنامه توسط مصاحبه با والدين، تكميل شد. داده ها توسط آزمون هاي آماري ANOVA، كاي دو و T با استفاده از SPSS16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد 228 كودك، شامل 105 دختر و 123پسر مورد ارزيابي قرار گرفتند. ميانگين و انحراف معيار سن، وزن، قد، نمايه توده بدن، سطح فولات، ويتامين  B12سرم و فولات گلبول قرمز كودكان مورد مطالعه در دو جنس تفاوت معني داري نداشت. از نظر سطح فولات سرم 9.6، 37.8 و 52.6 درصد به ترتيب دچار كمبود شديد، خفيف و طبيعي بودند. سطح ويتامين B12 سرم نيز در 2.6 و 97.4 درصد كودكان به ترتيب در حد كمبود خفيف و طبيعي بود. از 105 كودك (60 پسر، 45 دختر) 1، 37 و 62 درصد به ترتيب از نظر سطح فولات گلبول قرمز، داراي وضعيت كمبود شديد، خفيف و طبيعي بودند. تفاوت توزيع سطح فولات، ويتامين B12 سرم و فولات گلبول قرمز در دو جنس از نظر آماري معني دار نيست. بين سطح فولات، ويتامين  B12سرم وفولات گلبول قرمز با سن، وزن، قد، نمايه توده بدن، بعد خانوار، رتبه تولد و وضعيت سرپرستي ارتباط معني داري مشاهده نشد. بين سطح فولات سرم با فولات گلبول قرمز (r=0.4 و P<0.001) و با ويتامين B12 سرم (r=0.8، P<0.001) همبستگي معني دار و مستقيم وجود داشت. سطح فولات و ويتامين  B12سرم و فولات گلبول قرمز كودكان ارتباط معني دار با تحصيلات پدر (P=0.01) و مادر (P=0.008) و شغل پدر (P=0.027) و مادر (P=0.036) دارد، به طوري كه با افزايش سطح تحصيلات و رتبه شغلي پدر و مادر سه شاخص مزبور دركودكان به طور معني داري افزايش مي يافت. سطح فولات سرم دركودكاني كه مادر شاغل داشتند نسبت به مواردي كه مادران خانه دار بودند، به طور معني داري بيشتر بود (P<0.05) در ساير شاخص ها بين دو گروه تفاوت معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: شيوع كمبود فولات در كودكان پيش دبستاني شهر تهران بالا و در حد قابل توجه است، اما كمبود ويتامين B12 شيوع محدودي در اين كودكان دارد. برنامه ريزي براي اجراي مداخلات پيشگيرانه از طريق آموزش مادران، جهت استفاده بهينه از منابع غذايي فولات و اصلاح الگوي مصرف غذا، به ويژه از گروه سبزيجات، پيشنهاد مي شود. بنابراين، توجه به وضعيت فولات در اين گروه سني ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، م.، و کلانتری، ن.، و امیدوار، ن.، و ابدی، ع.، و هدایتی، م.، و ثابت کسایی، م. (1389). بررسی وضعیت اسیدفولیک و ویتامین B12 در کودکان سالم پیش دبستانی در شهر تهران, سال 1388. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, 5(4 (پی در پی 19)), 33-42. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115152Vancouver : کپی

رضایی منصور، کلانتری ناصر، امیدوار نسرین، ابدی علیرضا، هدایتی مهدی، ثابت کسایی معصومه. بررسی وضعیت اسیدفولیک و ویتامین B12 در کودکان سالم پیش دبستانی در شهر تهران, سال 1388. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. 1389 [cited 2021May18];5(4 (پی در پی 19)):33-42. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115152IEEE : کپی

رضایی، م.، کلانتری، ن.، امیدوار، ن.، ابدی، ع.، هدایتی، م.، ثابت کسایی، م.، 1389. بررسی وضعیت اسیدفولیک و ویتامین B12 در کودکان سالم پیش دبستانی در شهر تهران, سال 1388. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران, [online] 5(4 (پی در پی 19)), pp.33-42. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=115152. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 137 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی