برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي، مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سديم آرسنيت به عنوان يك آلاينده زيست محيطي در هوا، آب و پوسته زمين وجود دارد و سلامتي انسان را تهديد مي كند. هدف از اين مطالعه تعيين اثر سديم آرسنيت بر قدرت زيستي و مورفولوژي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان رت مي باشد.
روش كار: در اين مطالعه تجربي سلول هاي بنيادي مزانشيم مغز استخوان رت در محيط كشت
DMEM حاوي 15%FBS و پني سيلين - استرپتومايسين تا مرحله پاساژ سوم رشد داده شد. سپس سلول ها با سديم آرسنيت (0، 1/0، 5/0، 5/2، 5/12 و 20 ميكرومولار ) در 48 و 36، 24، 12 ساعت تيمار شد. قدرت زيستي سلول ها با رنگ آميزي تريپان بلو و تست MTT بررسي و سپس دز 1/0 ميكرومولار و مدت زمان تيمار 36 ساعت براي ادامه مطالعه انتخاب شد. مورفولوژي سلول ها با رنگ آميزيهاي هوخست، پروپيديوم آيودايد و آكريدين اورنژ و همچنين تغييرات پروفيل پروتئين سلولها توسط الكتروفورز مورد مطالعه قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و توسط آزمونهاي آماري ANOVA يكطرفه و دوطرفه آناليز گرديد.
نتايج: بر اساس آناليز واريانس دوطرفه داده ها، اثر متقابل و همزمان دز مصرفي سديم آرسنيت و زمان تيمار باعث کاهش معني دار قدرت زيستي سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت شد
(P<0.001). آناليز واريانس يک طرفه دادهها نشان داد که قدرت زيستي سلولها از دز 1/0 ميکرومولار در زمان 36 ساعت به بعد در همه زمانهاي تيمار نسبت به کنترل داراي تفاوت معني دار بود (p<0.05). تغييرات مورفولوژيک شامل متراكم شدن و تغيير شكل هسته، تخريب غشا و چروکيدگي سيتوپلاسم مشاهده شد. علاوه بر آن نمايه پروتئيني سلول هاي تحت تيمار نيز نسبت به كنترل تغييرات آشكاري را نشان داد.
نتيجه نهايي: مسموميت با سديم آرسنيت باعث تغيير در مورفولوژي و نمايه پروتئيني سلولهاي مزانشيم مغز استخوان رت مي شود و کاهش معني دار قدرت زيستي اين سلولها وابسته به دز و زمان مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی