نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  23 , شماره  4 ; از صفحه 137 تا صفحه 147 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر کودآبياري جويچه اي بر کارايي مصرف کود و آب، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آبیاری، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
آب و نيتروژن مهمترين عوامل محدود کننده موثر بر توليد محصولات کشاورزي در نواحي خشک و نيمه خشک هستند. بنابراين افزايش کارايي مصرف آنها ضروري است. روش پخش کود نقشي اساسي در افزايش کارايي مصرف آب و کود دارد. در اين پژوهش به منظور مطالعه و بررسي اثر کودآبياري جويچه اي بر کارايي مصرف کود و آب، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم دابل کراس 370، آزمايشي به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال زراعي 87- 1386 روي جويچه هاي انتها باز با طول 165 متر در مزرعه 400 هکتاري موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذرکرج انجام شد. بافت خاک لومي، شيب متوسط جويچه هاي آزمايشي 006/0 متر بر متر و فاصله جويچه ها از هم 75 سانتي متر بود. فاکتور اول شامل چهار سطح آب (W): %60، %80، %100 و %120 آبياري کامل و فاکتور دوم شامل چهار سطح کود (N): شاهد بدون کود، 60%، 80% و 100% توصيه کودي به روش کودآبياري مي باشد. تيمارهاي 16 گانه فوق در نهايت با روش معمول پخش کود (عرف منطقه)، مقايسه ميانگين شدند. کود مصرفي در تيمارهاي کودآبياري طي چهار تقسيط مساوي (قبل از کاشت، مرحله هفت برگي، مرحله ساقه رفتن و مرحله سنبله دهي) و در روش پخش سطحي مطابق با عرف منطقه در دو تقسيط مساوي (قبل از کاشت و مرحله هفت برگي) اضافه گرديد. نتايج نشان داد که در سطح 1 درصد اختلاف معني داري در عملکرد دانه، ارتفاع بوته تا گل تاجي، طول و عرض برگ، قطر ساقه در سطوح مختلف کود و آب وجود داشت. با افزايش مقدار کود، کارايي مصرف آب و کود به ترتيب افزايش و کاهش يافت. با افزايش مقدار آب تا سطح 100 درصد کارايي مصرف نيتروژن افزايش و از آن به بعد کاهش يافت. بيشترين عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت (ارتفاع بوته، طول و عرض برگ و ....) در تيمار 100 درصد نياز آبي اتفاق افتاد. هرچند در بيشتر موارد بين سطوح آب 120%، 100% و 80% تفاوت معني دار وجود نداشت اما از لحاظ رتبه بندي، سطح آبي 80% همواره بالاتر از سطح 120% قرار داشت. بنابراين به منظور افزايش سطح زير کشت، سطح آبي 80% توصيه مي شود. کودآبياري باعث افزايش عملکرد و کارايي مصرف آب و کود گرديد. بيشترين و کمترين کارايي مصرف آب به ترتيب در تيمارهاي W80%N100% و W100%N60% و W100%N60% با مقادير 24/2 و 66/0 کيلوگرم بر مترمکعب و بيشترين و کمترين کارايي مصرف کود به ترتيب در تيمارهاي W100%N100% و تيمار عرف منطقه با مقادير 58/29 و 52/8 کيلوگرم بر کيلوگرم بدست آمد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

علی زاده، ح.، و لیاقت، ع.، و عباسی، ف. (1388). بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب, عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 23(4), 137-147. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110703Vancouver : کپی

علی زاده حمزه علی، لیاقت عبدالمجید، عباسی فریبرز. بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب, عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1388 [cited 2022May20];23(4):137-147. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110703IEEE : کپی

علی زاده، ح.، لیاقت، ع.، عباسی، ف.، 1388. بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب, عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 23(4), pp.137-147. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110703. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی