برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان آگاهي و عملكرد دستياران و دانشجويان پزشكي نسبت به مستندسازي مراقبت هاي ارايه شده به بيمار از ديدگاه نظام پزشكي (دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 80-1379)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سمنان، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پرستاری، گروه پیراپزشکی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از جمله عواملي كه در طرح دعاوي، ‌پزشك نتوانسته از خود دفاع كند، عدم تكميل پرونده بيمار بوده است. با توجه به حوزه اختيارات نظام پزشكي هر شهرستان وضعيت آگاهي و عملكرد دانشجويان و دستياران پزشكي در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه توصيفي ـ تحليلي وضعيت آگاهي و عملكرد 134 دانشجوي دستيار پزشكي نسبت به اصول مستند سازي مراقبت هاي ارايه شده در سال 80-79 مورد بررسي قرار گرفت. ابزار اندازه گيري يك پرسشنامه 12 سوالي مربوط به آگاهي و يك چك ليست مربوط به عملكرد بوده كه پس از تاييد اعتبار و روايي آن مورد استفاده قرار گرفت. داده ها از طريق مصاحبه با دستياران و مطالعه پرونده هاي پزشكي بيماران جمع آوري شد.
يافته ها: نتايج نشان داد كه 60% دستياران از جنبه هاي قانوني مستند سازي بي اطلاع بودند.74.8%  نحوه كاربرد اختصارات در ثبت تشخيص نهايي و اعمال جراحي را نمي دانستند.85.8%  آنان نمي دانستند سقف مدت زمان تاييد دستورات شفاهي چند ساعت است. بين ميزان آگاهي و دوره آموزشي رابطه معني داري مشاهده گرديد (P<0.05). تنها 10% پرونده بيمار را خوب تكميل مي كردند. اكثرا گرايش به ثبت اطلاعات باليني داشته و نسبت به ساير اطلاعاتي كه در مراجع قانوني حايز اهميت است بي توجه بودند. بين وضعيت عملكرد، دوره آموزشي و آگاهي رابطه معني داري مشاهده گرديد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه ضروري است فرآيند آموزش باليني از قبيل هماهنگي بين دروس تئوري و عملي، تاكيد بر جنبه هاي قانوني پزشكي، بررسي كمي و كيفي گزارش صبحگاهي و نظارت دقيق اساتيد و پزشكان معالج بر فرآيند مستند سازي پرونده پزشكي و باز خورد آن به دانشجويان و دستياران مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی