برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  8 , شماره  28 ; از صفحه 637 تا صفحه 644 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير درمان به هپارين وريدي بر بيماران سكته مغزي در حال پيشرفت و حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

سابقه و هدف: سكته مغزي درحال پيشرفت و حملات گذراي ايسكمي افزايش يابنده به عنوان انديكاسيون هاي ثابت نشده درمان ضدانعقادي فوريتي پذيرفته شده اند. در طبابت روزمره نيز درمان با هپارين وريدي در اين بيماران بدون اثبات قطعي فايده آن ادامه دارد.
روش بررسي: بيماران پي در پي با سكته مغزي پيشرونده و حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده كه در بيمارستان قائم مشهد در سالهاي 2008- 2007 بستري شده اند در يك مطالعه مشاهده اي آينده نگر قرار گرفتند. بيماران فوق تحت درمان با 1000 واحد در ساعت هپارين وريدي بدون دوز اوليه به مدت حداقل سه روز قرار گرفتند. بيماراني كه كونتراانديكاسيون درمان وريدي با هپارين را داشتند نيز 80 ميليگرم آسپرين روزانه دريافت كردند. سير باليني زودرس پس از سه روز شامل بهبودي تثبيت و وخامت و ايجاد سكته مغزي برجاي مانده در دو گروه درماني از بيماران فوق بررسي شد
.
يافته ها: 170 بيمار (103 مرد و 67 زن) با سكته مغزي در حال پيشرفت و ميانگين سني
12.3±60.4 سال و 88 بيمار ( 50 مرد و 38 زن) با حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده و ميانگين سني 6.8±60.1 سال بررسي شدند. 141 بيمار با سكته مغزي در حال پيشرفت و 64 بيمار با حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده درمان كوتاه مدت با هپارين وريدي را دريافت نمودند. توزيع فراواني انواع سير باليني زودرس بين دو گروه درماني از بيماران با سكته مغزي در حال پيشرفت و حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده تفاوت معني دار داشت بترتيب  X2=10.487, df=2, p=0.005و  X2=6.72, df=2, p=0.035توزيع فراواني سكته مغزي برجاي مانده در دو گروه درماني از بيماران با سكته مغزي در حال پيشرفت و حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده تفاوت معني داري نداشت بترتيب  X2=1.443, df=1, p=0.23, OR=0.557 (0.212-1.462) و X2=1.01, df=1, p=0.315, OR=0.617 (0.24-1.587) .
نتيجه گيري: بيماران با سكته مغزي در حال پيشرفت و حملات گذراي ايسكمي مغزي افزايش يابنده كه تحت درمان با هپارين وريدي هستند احتمال بيشتري از بهبود و احتمال كمتري از بدتر شدن در سير زودرس خود را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 333
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی