نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز دريافت تحريك شنوايي با صداي آشنا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری الیگودرز، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: كما با عوارض متعددي در عملكردهاي شناختي، ادراكي و حسي همراه است. محروميت حسي نيز يكي ديگر از عوارض تهديد كننده بيماران كمايي است كه عوارض مذكور را تشديد مي نمايد. بسياري از عوارض كما بواسطه به كارگيري برنامه هاي تحريك حسي قابل پيشگيري است اما شناخت و به كارگيري بهترين برنامه تحريك حسي اهميت دارد. هدف اين مطالعه تعيين تأثير تحريكات شنوايي با صداهاي آشنا بر روند تغييرات نمره هوشياري بيماران كمايي طي 14 روز به كارگيري اين تحريكات مي باشد.روش بررسي: در اين كارآزمايي باليني، نمونه هاي پژوهش 30 بيمار بستري در بخش هاي ICU بيمارستان هاي شريعتي و سينا بودند كه به روش نمونه گيري در دسترس به مطالعه وارد شده و به صورت تصادفي با همسان سازي گروهي هم زمان در دو گروه آزمون و كنترل قرار گرفتند. بيماران گروه آزمون با نواري ضبط شده از صداي فرد مورد علاقه شان در خانواده (روزانه دو بار و هر بار به مدت 5 تا 15 دقيقه) تحريك شدند اما بيماران گروه كنترل به جز صداهاي معمول محيط بخش، تحريك شنوايي خاصي دريافت نكردند. ابزار بررسي سطح هوشياري، مقياس كماي گلاسكو (GCS) بود كه بوسيله آن نمره هوشياري بيماران گروه آزمون قبل و بعد از هر جلسه تحريك (چهار بار در روز) ارزيابي شد. نمره هوشياري بيماران گروه كنترل نيز روزانه 4 بار با فواصل زماني مشابه گروه مداخله ارزيابي شد. هم زمان با ارزيابي مقياس كماي گلاسكو، علايم هموديناميك نيز ارزيابي گرديد.جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماري مجذور كاي، فيشر دقيق، فريدمن و تي مستقل استفاده گرديد.يافته ها: نتايج نشان داد، در گروه آزمون اختلاف آماري معني داري بين ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري واحدهاي مورد پژوهش طي 14 روز وجود داشت (P<0.001)، حال آن كه ميانگين روزانه نمره هاي هوشياري بيماران در گروه كنترل طي 14 روز تغيير بارزي نداشت (P=0.86).نتيجه گيري: با توجه به اين كه به كارگيري تحريكات شنوايي با صداي آشنا با بهبود نمره هوشياري بيماران كمايي مورد مطالعه در گروه آزمون همراه بوده است، توصيه مي شود در صورت امكان شرايط لازم جهت دريافت تحريكات شنوايي آشنا براي بيماران كمايي بستري در بخش هاي ICU از طريق ملاقات مستقيم اعضاي خانواده از بيمارشان يا پخش نوارهاي ضبط شده از صداي ايشان فراهم گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گودرزی، ف.، و بصام پور، ش.، و ذاکری مقدم، م.، و فقیه زاده، س.، و رضایی، ف.، و محمدزاده، ف. (1389). روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا. نشریه پرستاری ایران, 23(63), 43-50. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110045Vancouver : کپی

گودرزی فاطمه، بصام پور شیواسادات، ذاکری مقدم معصومه، فقیه زاده سقراط، رضایی فاطمه، محمدزاده فاطمه. روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا. نشریه پرستاری ایران. 1389 [cited 2022August09];23(63):43-50. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110045IEEE : کپی

گودرزی، ف.، بصام پور، ش.، ذاکری مقدم، م.، فقیه زاده، س.، رضایی، ف.، محمدزاده، ف.، 1389. روند تغییرات نمره هوشیاری بیماران کمایی طی 14 روز دریافت تحریک شنوایی با صدای آشنا. نشریه پرستاری ایران, [online] 23(63), pp.43-50. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=110045. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1784 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی