برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  15 , شماره  2 (پياپي 30) ; از صفحه 227 تا صفحه 239 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه ميکرومورفولوژيکي جنس Lamiaceae) Scutellaria) در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 
چکیده: 
<P style="TEXT-ALIGN: right; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ميکرومورفولوژي فندقه در </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>14</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>تاکسون از جنس </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> با </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>)</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بخش هاي </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(Anaspis</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Apeltanthus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> (بخش </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(Lupulinaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> در ايران توسط ميکروسکوپ الکتروني </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(SEM)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> مورد مطالعه قرار گرفت. تصاوير سطح فندقه به طور چشمگيري تفاوت در سطح گونه در </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> زير جنس نشان مي دهد و با آخرين طبقه بندي درون جنسي در اين جنس همخوان است. به هر حال تفاوتهاي کوچکي در ميان گونه ها در بعضي از بخش ها مشاهده مي شود. </SPAN><SPAN class=GramE><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> تيپ فندقه مشخص شد.</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> تيپ ، فندقه با تزيينات سطحي زگيل مانند با غده هاي بدون پايه که در بين زگيلها پراکنده شده اند. (زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> بخش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Sc. Galericulata: Scutellaria</SPAN><SPAN class=GramE><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) .</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> تيپ </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>2</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. فندقه با تزيينات سطحي زگيل مانند. زگيلها گرد با نوک محدب. (زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، بخش </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(Sc. Tournefortii: Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. تيپ </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>3</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. فندقه با تزيينات سطحي زگيل مانند. زگيلها با نوک گرد تا نوک تيز و کم و بيش شبيه انگشت مي باشند. (زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>، بخش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> Sc. Ariana: Anaspis</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. تيپ </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>4</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. فندقه با تزيينات سطحي زگيل مانند مسطح شده يا در نوک فرورفته با کرک هاي خوابيده يا گسترده که در راس زگيلها متمرکز شده و قسمتي از فندقه را مي پوشاند. (زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> بخش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Scutellaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> با </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Sc. Velenovskyi subsp. Subsimilis</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>و با دو زير گونه </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>subsp. Condensate</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(Sc, condensate subsp. Phycnotricha</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> تيپ </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>5</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>. فندقه با کرک هاي متراکم ستاره اي طويل يا کرک هاي ساده (زير جنس </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Apeltanthus</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> بخش </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Lupulinaria</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> شامل گونه هاي زير:<BR></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>Sc. Araxensis, Sc. Farsistanica, Sc. Litwinowii, Sc. Luteo-coerulea, Sc. Multicaulis, Sc. Pinnatifida, Sc. Platystegia. <SPAN class=GramE>Sc. Theobromina and Sc. Tomentosa.)</SPAN> <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>
 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حسنی نژاد، م.، و جم زاد، ز.، و یوسفی، م. (1388). مطالعه میکرومورفولوژیکی جنس Lamiaceae) Scutellaria) در ایران. مجله گیاه شناسی ایران (The Iranian Journal of Botany), 15(2 (پیاپی 30)), 227-239. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109751Vancouver : کپی

حسنی نژاد مریم، جم زاد زیبا، یوسفی مهدی. مطالعه میکرومورفولوژیکی جنس Lamiaceae) Scutellaria) در ایران. مجله گیاه شناسی ایران (The Iranian Journal of Botany). 1388 [cited 2021December01];15(2 (پیاپی 30)):227-239. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109751IEEE : کپی

حسنی نژاد، م.، جم زاد، ز.، یوسفی، م.، 1388. مطالعه میکرومورفولوژیکی جنس Lamiaceae) Scutellaria) در ایران. مجله گیاه شناسی ایران (The Iranian Journal of Botany), [online] 15(2 (پیاپی 30)), pp.227-239. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=109751. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 56 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی