برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مشاوره زناشويي مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي از اين دو بر ميزان تحريف هاي شناختي بين فردي زوج هاي متقاضي طلاق

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طلاق و تعارض دو فرايند همپوش هستند و زوجين متناسب با سطح و ميزان تعارضي كه تجربه مي كنند، اقدام به طلاق مي نمايند. هدف اين تحقيق، تعيين تاثير مداخلات مبتني بر اميد، بخشش و تركيبي بر ميزان تحريف هاي شناختي بين فردي بود.
مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نيمه آزمايشي با طرح پيش آزمون پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه آماري آن از 440 زوج ارجاعي به مركز مداخله در بحران شهر اصفهان در سال 1387 تشکيل شده بود كه از اين ميان تعداد60 زوج به صورت تصادفي ساده در چهار گروه اميد، بخشش، تركيبي و شاهد جايگزين شدند. اجراي مطالعه به صورت دو سركور و ابزار تحقيق، پرسش نامه تحريف هاي شناختي بين فردي حمامچي و بيوك اوزترك بود كه پايايي كلي آن 78/0 به دست آمد. با در نظر گرفتن زوج به عنوان واحد مطالعه، داده ها با روش هاي آماري آزمون
Kruskal wallis، Mann Whitney's U و Wilcoxon مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. همچنين واحد مطالعه و واحد تحليل زوج بود.
يافته ها: تحليل و مقايسه اطلاعات به دست آمده از اين مطالعه نشان داد كه به طور كلي مداخلات اميد محور و ترکيبي در مقايسه با گروه شاهد بر توقعات بين فردي غير واقع بينانه و به طور کلي تحريف هاي شناختي بين فردي زوجين موثر بودند (
P<0.05). همچنين بين نمرات پس آزمون و پيش آزمون زوج هاي گروه هاي مداخله تفاوت معني دار مشاهده شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 380
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی