برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي - درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد تحقیق و توسعه مدیریت کیفیت جامع، بیمارستان بقیه اله (عج)، تهران، ایران
 
چکیده: 

اهداف: داشتن نيروي كارآمد كافي در تمام رشته ها از جمله رشته هاي مرتبط با بهداشت و درمان، براي هر سازمان ضروري است. اين نيروها بعد از تربيت شدن بايد به طور مناسب از نظر جغرافيايي، نوع حرفه، تخصص و جنسيت توزيع شده، با نظارت صحيح و كارآمد به كار گرفته شوند تا بهترين اثر را داشته باشند. با توجه به كمبود اطلاعات و مستندات درخصوص فعاليت هاي شغلي دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي- درماني، اين مطالعه با هدف تعيين وضعيت اشتغال آنها انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي - مقطعي روي 85 دانش آموخته رشته مديريت خدمات بهداشتي - درماني يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي شهر تهران كه به روش سرشماري انتخاب شدند انجام شد. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد كه پايايي و روايي آن تاييد شده بود. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار
SPSS 13  و با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور كاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميزان دسترسي به دانش آموختگان
%80، ميانگين سني دانش آموختگان 34.25±8.35 سال و ميانگين مدت خدمت 3.92 سال بود. %88.2 داراي مدرك كارشناسي و %11.8 كارشناسي ارشد بودند. شغل %72.9 دانش آموختگان متناسب با رشته تحصيلي آنها و عنوان شغلي %75.3 دانش آموختگان مرتبط با رشته تحصيلي آنها بود. آزمون مجذور كاي ارتباط معني داري بين عنوان شغلي دانش آموختگان با رشته تحصيلي آنها نشان داد (P=0.039).
نتيجه گيري: دانش آموختگان رشته مديريت خدمات بهداشتي - درماني از نظر تناسب محتواي رشته تحصيلي با عنوان و نيازهاي شغلي و تناسب رشته تحصيلي با جايگاه شغلي در شرايط مناسبي قرار دارند و در پست هاي خدمتي متناسب با رشته تحصيلي خود به كارگرفته مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 251
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی