مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تعيين ميزان جذب هيدروكربن توسط كاني هاي رسي موجود در ماتريكس سنگ منشا سازند سر گلو در ميدان نفتي مسجد سليمان (گردهمايي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است