برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  1/19 , شماره  2 ; از صفحه 85 تا صفحه 95 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير استفاده از پنبه دانه در جيره گاوهاي شيري هلشتاين بر توليد و تركيبات شير و الگوي اسيدهاي چرب شير و توليد اسيد لينولئيك مزدوج

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

مطالعه حاضر جهت بررسي اثرات سطوح مختلف پنبه دانه در تغذيه گاوهاي شيري هلشتاين در دوره اول شيردهي، بر روي عملكرد، تركيب و كيفيت شير توليد شده و پروفيل اسيدهاي چرب شير انجام شد. اين تحقيق با 8 گاو شيري هلشتاين در قالب طرح چرخشي كاملا متوازن با چهار جيره غذايي، چهار دوره آزمايشي، 21 روزه و 2 راس گاو در هر تكرار انجام شد. ميزان پنبه دانه و پروتئين خام جيره هاي غذايي 1 تا 4 به ترتيب 22% سالم و 16% پروتئين، 22% خرد شده و 16% پروتئين، 22% سالم و 18% پروتئين و بدون پنبه دانه و 16% پروتئين، ماده خشك جيره بودند. همه جيره ها از نظر ميزان انرژي خالص شيردهي و انرژي قابل متابوليسم در يك سطح قرار داشتند و به صورت مخلوط و انفرادي تا حد اشتها (به طور آزاد) تغذيه شده و گاوها 3 بار در روز دوشيده شدند. نمونه گيري از شير 2 بار (وسط و آخر هفته) انجام شد. در اين آزمايش توليد شيرخام بر اساس 4 درصد چربي، تركيبات آن و ميزان اسيدهاي چرب كونژوگه شده(CLA) ، در جيره هاي حاوي پنبه دانه نسبت به جيره هاي بدون پنبه دانه (شاهد) بررسي گرديد. توليد شيرخام در جيره هاي حاوي پنبه دانه نسبت به جيره هاي بدون پنبه دانه (شاهد) به طور معني داري افزايش يافت (05/۰>P). ميانگين درصد چربي شير در گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي 1 تا 4 در طول آزمايش افزايش خطي غير معني داري را با افزايش درصد پنبه دانه در جيره نشان مي دهد (05/۰<P) تفاوت معني داري در ميانگين درصد لاكتوز، ماده جامد بدون چربي، درصد پروتئين شير گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي 1 تا 4 در بين تيمارهاي مختلف آزمايشي مشاهده نشد (05/۰<P). پروفيل اسيدهاي چرب شير در گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي 1 تا 4 تفاوت معني داري را نشان داد (05/۰>P). ميانگين ميزان اسيدهاي چرب كونژوگه شده در شير گاوهاي تغذيه شده با جيره هاي 1 تا 4 به ترتيب 775/0، 712/0، 762/0 و 777/0 درصد بود كه تفاوت معني داري بين تيمارها مشاهده نشد (05/۰<P). نتايج تحقيق حاضر نشان داد افزودن تخم پنبه به جيره بدون تغيير در ميزان ماده خشك مصرفي مي تواند توليد شير را افزايش دهد به گونه ايكه تركيبات شير نيز بدون تغيير باقي بماند. همچنين افزودن تخم پنبه به عنوان دانه روغني به جيره مي تواند تركيب اسيدهاي چرب شير توليد شده را تغيير دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 1872
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی