برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  13 , شماره  4 ; از صفحه 260 تا صفحه 269 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي سوء رفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: سوء رفتار در بارداري يکي از عوامل خطر در ايجاد پيامد نامطلوب حاملگي مي باشد که سلامت مادر را تحت تاثير قرار داده و نيز مي تواند بطور مستقيم يا غيرمستقيم بر سلامت جنين تاثير بگذارد. اين تحقيق با هدف تعيين همبستگي سوء رفتار همسر با پيامد حاملگي در زنان باردار مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر گچساران در سال 1386 انجام گرديد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي است که بر روي 500 زن باردار مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر گچساران که به روش آسان انتخاب شده بودند، انجام گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مشتمل بر سه بخش مشخصات دموگرافيک، سوالات مربوط به سوء رفتار و سوالات مبني بر پيامد حاملگي بود. جهت تعيين اعتبار و پايايي ابزار به ترتيب از روش اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. تجزيه و تحليل داده ها به کمک نرم افزار
SPSS 15  و با استفاده از آزمونهاي آماري t و آزمون دقيق فيشر، من ويتني و کاي دو انجام گرفت و سطح معني دار 0.05 در نظر گرفته شد.
نتايج: سوء رفتار با پيامدهاي مادري مانند سقط و زايمان زودرس و پيامدهاي جنيني مانند پارگي زودرس پرده هاي جنيني، وزن کم حين تولد نوزاد و مرگ جنين ارتباط معني داري نشان داد
(P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله و ضرورت توجه به سلامت زنان بخصوص زنان باردار و از آنجايي که مداخله براي کاهش خشونت از عواقب نامطلوب آن بر زنان باردار مي کاهد، غربالگري روتين و قطع چرخه خشونت از طريق برنامه ريزي هاي مناسب توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی