برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1388 , دوره  40 , شماره  2 ; از صفحه 169 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مطابقت ميان سبک هاي تدريس و يادگيري بر عملکرد درسي دانشجويان (مطالعه موردي: دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

با هدف شناسايي سبکهاي تدريس و يادگيري مدرسان و دانشجويان دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان و بررسي تاثير مطابقت / عدم مطابقت سبک هاي تدريس و يادگيري بر عملکرد درسي دانشجويان، از يک طرح شبه آزمايشي پس آزمون استفاده گرديد. ابزار استفاده شده در اين تحقيق پرسشنامه سبک هاي تدريس و يادگيري Kolb بود. داده هاي گردآوري شده از طريق نرم افزار SPSS و با به کارگيري شاخص هاي آمار توصيفي، آزمونT  استيودنت، و تحليل واريانس چندمتغيره تجزيه و تحليل گرديد. نتايج حاصله نشان داد که در ميان دانشجويان دختر، سبک غالب يادگيري سبک "جذب کننده" و در ميان دانشجويان پسر سبک غالب يادگيري سبک "انطباق يابنده" است. همچنين نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که سبک غالب تدريس در ميان مدرسان دانشکده هاي مذکور، سبک تدريس "جذب کننده" مي باشد که عمدتا با سبک هاي يادگيري دانشجويان دختر مطابقت دارد تا با سبک هاي يادگيري دانشجويان پسر. نتايج آزمونT  نشان داد که مطابقت ميان سبک هاي تدريس - سبک هاي يادگيري بر عملکرد درسي دانشجويان تاثير مثبت و معني داري دارد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که اگر مدرسان دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي بتوانند سبک هاي تدريس خود را با سبک هاي يادگيري دانشجويان متناسب سازند، دانشجويان آنان از عملکرد درسي مطلوب تري برخوردار خواهند شد. از نتايج اين تحقيق مي توان جهت بهبود فرآيند تدريس و يادگيري در دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه کردستان استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 138
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی