برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و نگرش زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي (شهرستان بابل 1378)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، دفتر گروه پرستاری و مامایی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: زايمان طبيعي بهترين روش زايماني در اكثريت زنان باردار محسوب مي شود. متاسفانه با توجه به افزايش چشمگير سزارين ميزان آن رو به كاهش است. با توجه به اينكه فقدان آگاهي از عوارض سزارين، نگرش منفي نسبت به زايمان طبيعي، اطلاعات نادرست از عوارض زايماني از علل افزايش تمايل زنان باردار نسبت به سزارين مي باشد، با تعيين ميزان آگاهي و نگرش نسبت به زايمان طبيعي مي توان گامي در جهت افزايش تمايل به زايمان طبيعي برداشت.
مواد و روشها: در طي شش ماه از كليه زنان باردار مراجعه كننده به چهار مركز بهداشتي درماني شهرستان بابل از 250 مورد نمونه گيري صورت گرفته است. پرسشنامه اي شامل مشخصات بيمار و سوالاتي در زمينه آگاهي و نگرش (پس از تعيين اعتبار، اعتماد) تهيه شده كه در هنگام مراجعه تكميل گرديد. آگاهي افراد بر حسب نمرات كسب شده با درجات ضعيف، متوسط، خوب و نگرش با درجات منفي، بي تفاوت و مثبت محاسبه گرديد.
يافته ها: سنجش نشان مي دهد كه 40.8% زنان باردار نسبت به زايمان طبيعي آگاهي ضعيف، 54.4% متوسط، 4.8% آگاهي خوب دارند. از نظر نگرش 48.8% نگرش منفي، 31.6% بي تفاوت و 19.6% نگرش مثبت دارند. 61.6% افراد مورد مطالعه روش زايمان واژينال را انتخاب نمودند كه علت آن آگاهي خوب نسبت به زايمان واژينال در اين گروه و نگرش منفي پايين تر نسبت به افرادي است كه سزارين را انتخاب نموده اند. بين آگاهي و نگرش ارتباط معني داري وجود داشت (p=0.000). در افراد با آگاهي ضعيف نگرش منفي بيشتر در افراد با آگاهي خوب نگرش مثبت افزايش مي يابد.
نتيجه گيري: براساس نتايج اين مطالعه آگاهي زنان باردار از فوايد زايمان طبيعي و ارجحيت آن بر سزارين پايين مي باشد. فقط در 19.6% زنان باردار نگرش مثبت به زايمان طبيعي وجود دارد. با توجه به معني دار بودن ارتباط بين آگاهي و نگرش با برنامه ريزي صحيح جهت افزايش آگاهي نسبت به زايمان واژينال و به دنبال آن ارتقاي نگرش مثبت مي توان ميزان تمايل به زايمان واژينال را افزايش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 200
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی