مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
صفه :   1370 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

واحد همسايگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است