فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مهندسي دريا, تابستان 1383, دوره 1, شماره 1
 9 مقاله