فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY), تابستان 1383, دوره 8, شماره 2
 10 مقاله