فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي, زمستان 1384, دوره 5, شماره 4 (پیاپی 19)
 10 مقاله