برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه علوم انساني, پاییز و زمستان 1383, دوره -, شماره 44-43 (ویژه نامه زبان های خارجی)
 17 مقاله